Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Slovenského klubu chovateľov pudlov

Výbor klubu, v súlade s platnými stanovami klubu zvoláva Výroččlenskú schôdzu Slovenského klubu chovateľov pudlov, ktorá sa bude konať dňa 28.08.2021 (sobota) o 18:00 hod, resp. po skončení Výročnej klubovej výstavy na Futbalovom ihrisku, ul. Ovocinárska 6, Nitra (v mieste konania Výročnej klubovej výstavy)

Program schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Úvod
 3. Schválenie programu
 4. Návrh a schválenie zapisovateľov a overovateľov
 5. Zmena Stanov klubu
 6. Zmena Chovateľského a zápisného poriadku klubu
 7. Doplňujúce voľby do Výboru klubu
 8. Návrh zmien a schválenie výšky členských príspevkov a poplatkov
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

Návrhy alebo pripomienky na Výročnú členskú schôdzu je možné zaslať na e-mail: info@pudelklub.sk do 21.08.2021

Nitra 14.08.2021

Peter Tomeček

predseda výboru klubu

 

Partneri