Zdravie a genetika

Aké sú najčastejšie ochorenia u pudlov?

Ako sa prejavujú?

Ako ich vieme testovať a ako im predchádzať?

Ako prebieha vyšetrenie?

Aké mám výhody, keď som členom klubu?


Zdravie je základ zodpovedného chovu

Geneticky podmienené ochorenia

Geneticky podmienené ochorenia vznikajú ako dôsledok mutácie jedného alebo viacerých génov. Prvý krok k zodpovednému chovu je zdravie a určitým genetickým ochoreniam dokážeme predchádzať práve tým, že oboch rodičov necháme geneticky otestovať. Tieto ochorenia nedokážeme vyliečiť, prevencia by teda mala byť základným krokom, ak máme v pláne chovať.

Pri genetickom vyšetrení ide o analýzu DNA najmodernejšími molekulárno-biologickými metódami. Genetická informácia je pevne daná a výsledok genetického testu je platný po celý život zvieraťa.


ZĽAVY PRE ČLENOV SKCHP

Ak máte v pláne nechať spraviť svojmu pudlovi genetické vyšetrenie v laboratóriu LABOKLIN, vyžiadajte si od nás vopred Potvrdenie o členstve a získate zľavu na niektoré vyšetrenia (ceny jednotlivých vyšetrení a možnosti zliav nájdete na webovej stránke www.laboklin.sk v Katalógu genetických vyšetrení)


ODPORÚČANIE SKCHP:

Odporúčame nechať spraviť zvýhodnený balík genetického vyšetrenia piatich ochorení, ktorými pudel môže trpieť, v katalógu LABOKLIN pod číslom 8621 (balík Pudel). Súčasťou balíka sú vyšetrenia: prcd-PRA, rcd4-PRA, DM, vWD typ I., NEWS.

Veterinár odoberie malé množstvo krvi (EDTA) alebo bukálny ster, potvrdí identitu vyšetrovaného psa (číslo čipu) a vyplnenú žiadanku so vzorkou biologického materiálu odošle do laboratória LABOKLIN. Výsledky sú približne do 2 týždňov.

Viac info: https://sk.laboklin.online/


Najčastejšie vyskytujúce sa ochorenia u pudlov sú popísané nižšie:

Progresívna atrofia sietnice je ochorenie, ktoré sa vyskytuje u mnohých plemien psov. Genetická porucha spôsobuje degeneráciu buniek sietnice v oku psa. To znamená, že najskôr sú postihnuté tyčinky a následne aj čapíky.

Pri postihnutých tyčinkách najskôr nastáva šeroslepota, čo má za následok, že za zníženej viditeľnosti sa postihnutý jedinec horšie orientuje v priestore a môže narážať do prekážok. Postupne sa začína zhoršovať aj periférne videnie psa. Pri priamom dopade svetla je zornica oka veľmi rozšírená. Nakoniec dôjde aj k poškodeniu čapíkov a to má za následok úplnú slepotu psa aj v optimálnych svetelných podmienkach. Vedie to k úplnému zakaleniu šošovky.

Čas nástupu sa môže meniť v závislosti od plemena od 2 do 12 rokov.

Spôsob dedičnosti: autozomálne recesívna

Diagnostika: genetický test

Výsledok testu:

 • Genotyp N/N (homozygotne zdravý/clear) – pes s týmto výsledkom nikdy neochorie a nie je ani prenášač, ochorenie na potomstvo neprenesie.
 • Genotyp N/PRA (heterozygotný prenášač/carrier) – Pes s týmto výsledkom je prenášačom ochorenia, ale sám je klinicky zdravý. V takomto prípade je potrebné žiadať genetické vyšetrenie druhého jedinca, s ktorým plánujeme spojenie (druhý jedinec musí mať výsledok N/N).
 • Genotyp PRA/PRA (homozygotne postihnutý/affected) – Pes s týmto výsledkom je postihnutý ochorením prcd-PRA. Všetci jeho potomkovia a taktiež jeho rodičia sú prinajmenšom prenášači ochorenia. Takéto jedince by sa nemali používať v chove.

 

Výsledky možných spojení rodičov:
N/N (clear) + N/N (clear) = všetky šteňatá budú zdravé (N/N)
N/N (clear) + N/PRA (carrier) = 50% šteniat bude zdravých (N/N) a 50% bude prenášačov (N/PRA)

N/N (clear) + PRA/PRA (affected) = všetky šteňatá budú prenášači (N/PRA)

N/PRA (carrier) + N/PRA (carrier) = 25% šteniat bude zdravých (N/N), 50% bude prenášačov (N/PRA) a 25% bude chorých (PRA/PRA)
N/PRA (carrier) + PRA/PRA (affected) = 50% šteniat bude prenášačov (N/PRA) a 50% bude chorých (PRA/PRA)

PRA/PRA (affected) + PRA/PRA (affected) = všetky šteňatá budú choré (PRA/PRA)

 

Laboratórny genetický test nám umožňuje na 100% určiť nie len postihnuté jedince, u ktorých hrozí strata zraku ale taktiež určuje aj prenášačov tohto ochorenia. Prenášač nikdy neochorie, ale pri nesprávne zvolenom spojení dvoch jedincov prenášačov, budú ich potomkovia postihnutí prcd-PRA. Toto genetické vyšetrenie má pre chov naozaj veľký význam.


Vyšetrenie prcd-PRA je povinným vyšetrením do chovu pre veľkostné rázy toy, trpasličí a stredný pudel.

Pokyny k vyšetreniu pre potreby bonitácie:

 • možné absolvovať v akomkoľvek veku psa,
 • odber krvi (EDTA) alebo lícny ster vykoná veterinárny lekár, ktorý potvrdí identitu (číslo čipu) vyšetrovaného psa a odobratú vzorku spolu s vypísaným tlačivom posiela do laboratória.
 • o presnom postupe sa informujte u svojho veterinárneho lekára.
 • žiadajte vyšetrenie z Katalógu LABOKLIN pod číslom 8127 (prcd-PRA). Vyžiadajte si vopred potvrdenie o členstve v SKCHP, získate zľavu na toto vyšetrenie.
 • okceptujeme aj genetické vyšetrenia v iných certifikovaných laboratóriách.

ODPORÚČANIE SKCHP:

Odporúčame nechať spraviť zvýhodnený balík genetického vyšetrenia piatich ochorení, ktorými pudel môže trpieť, v katalógu LABOKLIN pod číslom 8621 (balík Pudel). Vyšetrenie prcd-PRA je súčasťou tohto balíka.

Veterinár odoberie malé množstvo krvi (EDTA) alebo bukálny ster, potvrdí identitu vyšetrovaného psa (číslo čipu) a vyplnenú žiadanku so vzorkou biologického materiálu odošle do laboratória LABOKLIN. Výsledky sú približne do 2 týždňov.

Viac info: https://sk.laboklin.online/

Dedičné ochorenie, ktoré sa taktiež vyskytuje u mnohých plemien psov. Rcd4-PRA manifestuje rôznymi klinicky nerozoznateľnými formami. Pre toto ochorenie je typická postupná degenerácia fotoreceptorových buniek (progresívna strata zraku, ktorá končí úplnou slepotou). Priemerný vek nástupu je 10 rokov. Toto ochorenie sa vyskytuje najmä u veľkých pudlov.

Spôsob dedičnosti: autozomálne recesívna

Diagnostika: genetický test

Výsledok testu:

 • Genotyp N/N (čistý/clear) – pes s týmto výsledkom nikdy neochorie a nie je ani prenášač, čiže ochorenie na potomstvo neprenesie.
 • Genotyp N/PRA (prenášač/carrier) – Pes s týmto výsledkom je prenášačom ochorenia, ale sám je klinicky zdravý. V takomto prípade je potrebné žiadať genetické vyšetrenie druhého jedinca, s ktorým plánujeme spojenie (druhý jedinec musí mať výsledok N/N).
 • Genotyp PRA/PRA (postihnutý/affected) – Pes s týmto výsledkom je postihnutý ochorením rcd4-PRA. Všetci jeho potomkovia a taktiež jeho rodičia sú prinajmenšom prenášači ochorenia. Takéto jedince by sa nemali používať v chove.

Výsledky možných spojení rodičov:
N/N (clear) + N/N (clear) = všetky šteňatá budú zdravé (N/N)
N/N (clear) + N/PRA (carrier) = 50% šteniat bude zdravých (N/N) a 50% bude prenášačov (N/PRA)

N/N (clear) + PRA/PRA (affected) = všetky šteňatá budú prenášači (N/PRA)

N/PRA (carrier) + N/PRA (carrier) = 25% šteniat bude zdravých (N/N), 50% bude prenášačov (N/PRA) a 25% bude chorých (PRA/PRA)
N/PRA (carrier) + PRA/PRA (affected) = 50% šteniat bude prenášačov (N/PRA) a 50% bude chorých (PRA/PRA)

PRA/PRA (affected) + PRA/PRA (affected) = všetky šteňatá budú choré (PRA/PRA)

Laboratórny genetický test nám umožňuje na 100% určiť nie len postihnuté jedince, u ktorých hrozí strata zraku ale taktiež určuje aj prenášačov tohto ochorenia. Prenášač nikdy neochorie, ale pri nesprávne zvolenom spojení dvoch jedincov prenášačov, budú ich potomkovia postihnutí rcd4-PRA. Toto genetické vyšetrenie má pre chov naozaj veľký význam.


ODPORÚČANIE SKCHP:

Odporúčame nechať spraviť zvýhodnený balík genetického vyšetrenia piatich ochorení, ktorými pudel môže trpieť, v katalógu LABOKLIN pod číslom 8621 (balík Pudel). Vyšetrenie rcd4-PRA je súčasťou tohto balíka.

Veterinár odoberie malé množstvo krvi (EDTA) alebo bukálny ster, potvrdí identitu vyšetrovaného psa (číslo čipu) a vyplnenú žiadanku so vzorkou biologického materiálu odošle do laboratória LABOKLIN. Výsledky sú približne do 2 týždňov.

Viac info: https://sk.laboklin.online/

Luxácia pately je stav, pri ktorom je jabĺčko mimo žliabok stehennej kosti. Podľa smeru, ktorým jabĺčko vypadáva, rozlišujeme častejšiu vnútornú luxáciu pately a menej častú vonkajšiu luxáciu pately. Pudel je jedno z plemien, ktoré týmto ochorením trpí najčastejšie.

Príznaky: krívanie alebo nezaťažovanie končatiny. Spočiatku môžu byť príznakom iba ojedinelé poskoky pri prechádzke, pes typicky končatiny chvíľu normálne používa bez krívania a občas ju nadľahčí a nesie nad zemou.

Diagnostika: palpačné vyšetrenie (vyšetrenie pohmatom) u špecializovaného veterinára

Výsledok testu: 

 • stupeň 0 – bez postihnutia
 • stupeň 1 – patelu je možné pri vyšetrení tlakom prstov vykĺbiť, tá sa ale potom sama vracia do normálnej polohy. Psy s prvým stupňom väčšinou nekrívajú.
 • stupeň 2 – patela je väčšinu času v žliabku, ale občas spontánne vyskakuje. To nastáva väčšinou pri záťaži a je to sprevádzané vyššie uvedenými príznakmi.
 • stupeň 3 – patela je trvalo mimo žliabok a je možné jú vrátiť späť iba vonkajším tlakom. Po uvoľnení tlaku zase spontánne vyskočí. Pri ohybe a natiahnutí kolena je patela trvalo mimo žliabok.
 • stupeň 4 – najzávažnejší stupeň, patela je permanentne mimo žliabok a ani tlakom sa nedá vrátiť späť

Výsledok sa vždy uvádza pre pravú, aj ľavú končatinu, t.j., 0/0, 1/0, 2/1, 2/0 a  podobne.


Vyšetrenie luxácie pately je povinným vyšetrením do chovu pre veľkostné rázy toy, trpasličí a stredný pudel.

Pokyny k vyšetreniu pre potreby bonitácie:

Jedná sa o vývojové ochorenie pohybového aparátu. Na vzniku dysplázie sa dedičnosť podieľa v rozmedzí 20-60% (v závislosti od plemena), ďalšími faktormi sú vonkajšie vplyvy – najmä výživa a tendencia k rýchlemu rastu. Iba okolo 25% psov trpiacich dyspláziou vykazuje príznaky.

Príznaky: problémy so vstávaním, problémy, kým sa pes rozbehne, problémy pri chôdzi

Diagnostika: RTG vyšetrenie v narkóze

Výsledok vyšetrenia:

 • A – negatívny
 • B – hraničná dysplázia, prechodný stupeň
 • C – mierna dysplázia
 • D – stredná dysplázia
 • E – ťažká dysplázia

Vyšetrenie dysplázie bedrového kĺbu je povinným vyšetrením do chovu pre veľkostné rázy stredný a veľký pudel.

Pokyny k vyšetreniu pre potreby bonitácie SKCHP:

 • vek psa v deň RTG vyšetrenia minimálne 15 mesiacov (stredný pudel) alebo 18 mesiacov (veľký pudel),

Vyšetrenie môžete absolvovať 2 spôsobmi:

 1. RTG snímky vyhodnotí komisia posudzovateľov SPDD (viac info tu: https://www.savlmz.sk/odborne-sekcie/spdd) Výsledky sú zasielané na dobierku majiteľovi psa a hlavnému poradcovi chovu približne do 3 týždňov od vyšetrenia.
 2. vyšetrenia vykoná veterinár, ktorý je uvedený v zozname Komory veterinárnych lekárov a certifikát dostanete na počkanie.

Certifikát výsledku DBK vykonaný iným spôsobom ako je vyššie uvedené nebudeme akceptovať k prihláške na bonitáciu.

Jedná sa o neurodegeneratívne ochorenie.

Príznaky: U postihnutých psov dochádza k postupnému nebolestivému slabnutiu panvových končatín, problému s chôdzou, nasleduje atrofia svalstva, porucha koordinácie pohybov, inkontinencia a končí to úplným ochrnutím zadných končatín. Príznaky sú tak závažné, že po 3-5 rokoch od prvého prejavu choroby dochádza k úmrtiu. Spravidla však býva pes približne rok od prvých príznakov utratený.

Spôsob dedičnosti: autozomálne recesívna

Diagnostika: genetický test

Výsledok testu:

 • Genotyp N/N (homozygotne zdravý/clear) – takýto jedinec nemá mutáciu na SOD1 géne, preto ju nemôže preniesť ani na svojich potomkov a má extrémne nízke riziko, že ochorie na DM.
 • Genotyp N/DM (heterozygotný prenášač/carrier) – takýto pes má jednu kópiu mutovaného génu. Síce je extrémne malé riziko, že ochorie na degeneratívnu myelopatiu, ale s pravdepodobnosťou 50% prenáša mutáciu na svojich potomkov. V takomto prípade je potrebné žiadať genetické vyšetrenie druhého jedinca, s ktorým plánujeme spojenie (druhý jedinec musí mať výsledok N/N).
 • Genotyp DM/DM (homozygotne postihnutý/affected) – takýto jedinec má dve kópie mutovaného génu a nesie extrémne vysoké riziko, že ochorie na DM. Takéto jedince by sa nemali používať v chove.

Výsledky možných spojení rodičov:
N/N (clear) + N/N (clear) = všetky šteňatá budú zdravé (N/N)
N/N (clear) + N/DM (carrier) = 50% šteniat bude zdravých a 50% bude prenášačov

N/N (clear) + DM/DM (affected) = všetky šteňatá budú prenášači (N/DM)

N/DM (carrier) + N/DM (carrier) = 25% šteniat bude zdravých (N/N), 50% bude prenášačov (N/DM) a 25% bude chorých (DM/DM)
N/DM (carrier) + DM/DM (affected) = 50% šteniat bude prenášačov (N/P) a 50% bude chorých (DM/DM)

DM/DM (affected) + DM/DM (affected) = všetky šteňatá budú choré (DM/DM)


ODPORÚČANIE SKCHP:

Odporúčame nechať spraviť zvýhodnený balík genetického vyšetrenia piatich ochorení, ktorými pudel môže trpieť, v katalógu LABOKLIN pod číslom 8621 (balík Pudel). Vyšetrenie DM je súčasťou tohto balíka.

Veterinár odoberie malé množstvo krvi (EDTA) alebo bukálny ster, potvrdí identitu vyšetrovaného psa (číslo čipu) a vyplnenú žiadanku so vzorkou biologického materiálu odošle do laboratória LABOKLIN. Výsledky sú približne do 2 týždňov.

Viac info: https://sk.laboklin.online/

Von Willebrandova choroba typu 1 je spôsobená nedostatkom plazmatického faktoru, ktorý je dôležitý pre zrážanie krvi. Deficit alebo porucha funkcie tohto faktoru spôsobuje krvácanie, ktoré je prítomné najmä v tkanivách, kde krv preteká tenkými cievami. Choroba môže byť dedičná alebo získaná. Sú rozpoznané 3 typy von Willebrandovej choroby, pudle sa môžu geneticky testovať na typ 1.

Prejavy: sklon ku krvácaniu z kože a slizníc

Spôsob dedičnosti: autozomálne dominantná s variabilnou penetranciou

Diagnostika: genetický test

Výsledok testu:

 • mutácia bola detekovaná
 • mutácia nebola detekovaná

ODPORÚČANIE SKCHP:

Odporúčame nechať spraviť zvýhodnený balík genetického vyšetrenia piatich ochorení, ktorými pudel môže trpieť, v katalógu LABOKLIN pod číslom 8621 (balík Pudel). Vyšetrenie vWD Typ I. je súčasťou tohto balíka.

Veterinár odoberie malé množstvo krvi (EDTA) alebo bukálny ster, potvrdí identitu vyšetrovaného psa (číslo čipu) a vyplnenú žiadanku so vzorkou biologického materiálu odošle do laboratória LABOKLIN. Výsledky sú približne do 2 týždňov.

Viac info: https://sk.laboklin.online/

Jedná sa o dedičné smrteľné ochorenie mozgu šteniat veľkých pudlov.

Príznaky: Choré šteňatá sú pri narodení menšie a slabšie ako ich zdraví súrodenci a veľa z nich uhynie už v prvom týždni života. Pokiaľ choré šteňatá prežijú viac ako týždeň, dochádza u nich okolo 4.-6. týždňa k rozvoju problémov s koordináciou pohybov, triaškou a ťažkými kŕčmi. Žiadne choré šteňa sa zvyčajne nedožije viac ako 7 týždňov.

Spôsob dedičnosti: autozomálne recesívna

Diagnostika: genetický test

Výsledok testu:

 • Genotyp N/N (homozygotnezdravý/clear) – pes s týmto výsledkom nikdy neochorie a nie je ani prenášač, ochorenie na potomstvo neprenesie.
 • Genotyp N/NEWS (heterozygotný prenášač/carrier) – Pes s týmto výsledkom je prenášačom ochorenia, ale sám je klinicky zdravý. V takomto prípade je potrebné žiadať genetické vyšetrenie druhého jedinca, s ktorým plánujeme spojenie (druhý jedinec musí mať výsledok N/N).
 • Genotyp NEWS/NEWS (homozygotne postihnutý/affected) – Pes s týmto výsledkom je postihnutý ochorením NEWS. Takýto jedinec sa nedožije pohlavnej dospelosti.

Výsledky možných spojení rodičov:
N/N (clear) + N/N (clear) = všetky šteňatá budú zdravé (N/N)
N/N (clear) + N/NEWS (carrier) = 50% šteniat bude zdravých (N/N) a 50% bude prenášačov N/NEWS

N/NEWS (carrier) + N/NEWS (carrier) = 25% šteniat bude zdravých (N/N), 50% bude prenášačov (N/NEWS) a 25% bude chorých (NEWS/NEWS)

Spojenia s NEWS/NEWS jedincom neuvádzame, keďže sa nedožije pohlavnej dospelosti, aby mohol zasiahnuť do chovu.


ODPORÚČANIE SKCHP:

Odporúčame nechať spraviť zvýhodnený balík genetického vyšetrenia piatich ochorení, ktorými pudel môže trpieť, v katalógu LABOKLIN pod číslom 8621 (balík Pudel). Vyšetrenie NEWS je súčasťou tohto balíka.

Veterinár odoberie malé množstvo krvi (EDTA) alebo bukálny ster, potvrdí identitu vyšetrovaného psa (číslo čipu) a vyplnenú žiadanku so vzorkou biologického materiálu odošle do laboratória LABOKLIN. Výsledky sú približne do 2 týždňov.

Viac info: https://sk.laboklin.online/

Jedná sa o súhrnné označenie niekoľkých ochorení vedúcich k poruchám súbežnosti kĺbových plôch ramennej, vretennej a lakťovej kosti. Príčiny sú genetické spolu s vplyvom vonkajších faktorov ako je rýchly rast, zvýšená hmotnosť, nadmerné fyzické zaťaženie a podobne.

Príznaky: Postihnuté psy často krívajú alebo majú abnormálnu chôdzu, ktorá je popisovaná ako nadmerné „pádlovanie“ a „mávanie“ prednými nohami. Zo začiatku môže byť krívanie iba občasné a nevýrazné. Pri chôdzi je viditeľná znížená pohyblivosť v lakti. Majiteľ často môže pozorovať najsilnejšiu bolestivosť ráno, po dlhšom odpočinku, väčšinou sa krívanie zhoršuje po dlhšej fyzickej námahe.

Diagnostika: RTG vyšetrenie v narkóze

Výsledok vyšetrenia:

 • 0 – normálny lakťový kĺb bez abnormalít
 • 1 – mierna artróza
 • 2 – stredná artróza
 • 3 – ťažká artróza

Jedná sa o ochorenie chrupaviek na kĺbových plochách dlhých kostí. Vyskytuje sa prevažne u veľkých plemien. Na vzniku tohto ochorenia sa podieľa viac faktorov – dedičnosť, plemenná predispozícia, rýchlosť rastu, či výživa. Častejšie postihuje samcov. Najčastejšie postihnutým kĺbom je ramenný kĺb, ďalej potom kolenný a lakťový kĺb.

Príznaky: mierne alebo občasné krívania, ktoré sa prejavuje striedaním výraznejšieho krívania s obdobím, kedy zviera vôbec nekríva. Krívanie väčšinou zosilnie až v neskoršom veku.

Diagnostika: RTG vyšetrenie v narkóze, prípadne CT vyšetrenie.

Výsledok testu: 

 • postihnutý
 • nepostihnutý

Jedná sa o autoimunitné ochorenie, pri ktorom dochádza k deštrukcii mazových žliaz. Ochorenie je celoživotné, má nezvratný charakter a s pribúdajúcim vekom sa skôr zhoršuje. Toto chorenie sa môže prejaviť v akomkoľvek veku.

Príznaky: koža je zbavená prirodzenej ochrany a je suchá, šupinatí, svrbí, srsť postupne vypadáva a pridávajú sa komplikácie ako sekundárna bakteriálna infekcia.

Diagnostika: genetické testy neexistujú. Jedinou možnosťou je v prípade podozrenia biopsia kože na troch rôznych postihnutých miestach na tele psa a z jedného miesta, ktoré postihnuté nie je a slúži ako kontrolná vzorka.

 

obsah pripravujeme

Partneri