European Poodle Show 2024

21.09.2024 – European Poodle Show

22.09.2024 – Ausum Poodle Show


21.09.2024                          European Poodle Show (Európska klubová výstava pudlov so zadávaním CAJC/CAC a Európskeho klubového víťaza)

22.09.2024                          Ausum Poodle Show (Špeciálna výstava pudlov so zadávaním CAJC/CAC a Víťaza špeciálnej výstavy)

Miesto konania:                Atletický štadión, Trieda Andreja Hlinku 55, 949 01 Nitra-Chrenová, SK

GPS súradnice:                  48.3143748332044, 18.104333675547693

Riaditeľ výstavy:               Peter Tomeček

Výstavný výbor:                Marián Kočiš, Sofie Čížová, Lujza Mackyová

Komisia pre protesty:      Marián Kočiš, Veronika Macejková, Naďa Klírová

Veterinárny dozor:          MVDr. Barbora Kelemenová

Moderátor:                       Dominika Hradská

Oficiálny fotograf:           Martin Odraska a Emma Pospišilová

Prvá uzávierka:               03.06.2024

Druhá uzávierka:            20.07.2024

Tretia uzávierka:             30.08.2024

Prihlasovanie:                 dostupné od 10.05.2024 na www.dogshow.sk

Štatistiky:                         dostupné od 04.06.2024 na www.dogshow.sk


Aktuálne informácie: FACEBOOK UDALOSŤ – EUROPEAN POODLE SHOW 2024


ROZHODCOVIA

European Poodle Show (sobota)
toy a stredné pudle Naďa Klírová
trpasličie pudle Viviana Nodalli
veľké pudle Bruno Nodalli
Ausum Poodle Show (nedeľa)
toy a stredné pudle Viviana Nodalli
trpasličie pudle Bruno Nodalli
veľké pudle Naďa Klírová

www.dogshow.sk


UZÁVIERKY A POPLATKY

1. uzávierka 03.06.2024
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 41 EUR Nečlen: 46 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, pre uchovnenie Člen: 31 EUR Nečlen: 36 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 22 EUR Nečlen: 27 EUR
2. uzávierka 20.07.2024
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 46 EUR Nečlen: 51 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, pre uchovnenie Člen: 36 EUR Nečlen: 41 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 27 EUR Nečlen: 32 EUR
3. uzávierka 30.08.2024
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 51 EUR Nečlen: 56 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, pre uchovnenie Člen: 41 EUR Nečlen: 46 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 32 EUR Nečlen: 37 EUR

Poplatok za súťaž Dieťa a pes je 5 EUR pre všetky uzávierky.

Ak ste členom Slovenského klubu chovateľov pudlov, Klubu chovatelů pudlů Praha alebo Klubu Pudla ZKwP, môžete si uplatniť zľavu z výstavného poplatku. Pred prihlásením je však nutné pridať členstvo v klube „Slovenský klub chovateľov pudlov“ vo svojom profile na www.dogshow.sk v časti „Moje údaje“. Dodatočná zľava z poplatku nie je možná.

 

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu:    Slovenský klub chovateľov pudlov

Číslo účtu:       43431062/0200

IBAN:                 SK73 0200 0000 0000 4343 1062

SWIFT:             SUBASKBX

Banka:               Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý vystavovateľ, aj návštevník je povinný pred vstupom do areálu výstavy predložiť veterinárny preukaz o platnom očkovaní proti besnote a infekčným ochoreniam, minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Dôrazne odporúčame aj očkovanie proti kotercovému kašľu (infekčnej laryngotracheitíde).


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Od 01.08.2024 vstúpi do platnosti nový FCI štandard pudla, preto je možné na výstavu prihlásiť aj viacfarebné pudle. Všetky farby viacfarebných pudlov sa budú posudzovať spoločne.
 • Vstupný list bude na dogshow.sk k dispozícii od 06.09.2024. Súčasťou vstupného listu je aj katalógové číslo, ktoré je potrebné si vytlačiť vopred.
 • Detailný program s približným časovaním bude zverejnený po tretej uzávierke prihlášok.
 • Posudzovanie bude prebiehať v 3 kruhoch pod veľkokapacitnými stanmi.
 • Každý vystavený pes dostane písomný posudok. Posudky sa budú tlačiť priebežne vo výstavnej kancelárii po posúdení a skontrolovaní výsledkov každého farebného rázu.
 • Ak budete nastupovať v rovnakom čase v dvoch rôznych kruhoch, informujte o tom včas vedúceho kruhu. Zabezpečíme prestávku.
 • Výstavné stany bude možné stavať IBA v organizátorom vyznačených sekciách na trávnatej ploche.
 • Vystavovatelia si môžu prísť postaviť stany najskôr vo piatok, 20.09.2024 po 16:00. Pred týmto časom nebude stavba stanov umožnená.
 • Všetky zvláštne súťaže a súťaž Dieťa a pes je potrebné prihlásiť vopred prostredníctvom dogshow.sk. Prihlasovanie na mieste nie je možné.
 • Tlačený katalóg pre každého vystavovateľa sa nevydáva. Bude k dispozícii ONLINE alebo k nahliadnutiu na mieste.
 • Stornovať prihlášku alebo zmeniť triedu je možné e-mailom (podpredseda@pudelklub.sk) najneskôr do 30.08.2024. Poplatok za storno alebo zmenu triedy je 10 EUR.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Výstavy sa môžu zúčastniť iba psy zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť výstavné poplatky.
 • Prihlásiť psa na výstavu alebo preradiť ho do inej triedy v deň konania výstavy nie je možné.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozhodcov a úpravu časového harmonogramu.
 • Ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin, poplatky budú použité na krytie nevyhnutných nákladov. Organizátor bude refundovať vystavovateľom 30%.
 • Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí on alebo jeho pes počas konania výstavy. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené psovi.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa ustanoveniami Výstavného poriadku SKCHP a Výstavného poriadku SKJ.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho kruhu a organizátora.
 • Vystavovateľ musí nastúpiť na posudzovanie včas a byť označený správnym katalógovým číslom, v opačnom prípade stráca nárok na posúdenie.
 • Vystavovateľ, ktorý opustí výstavu pred jej ukončením, stráca nárok na vecné ceny.
 • Zakazuje sa upravovať psa látkou, ktorá mení štruktúru, farbu alebo formu srsti, kože alebo ňucháča.
 • Vyväzovanie psov na šibeniciach mimo času, kedy sú psy upravované je prísne zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI).
 • Protest sa môže podať iba z formálnych dôvodov a to písomne vo výstavnej kancelárii počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 100 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu nie je prípustný.
 • Voľné pobehovanie psov v areáli výstavy je zakázané.
 • Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a k zdravotným komplikáciám, ako napríklad ponechanie psa v aute počas vysokých teplôt alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z aktuálnej, aj z ďalších výstav usporiadaných Slovenským klubom chovateľov pudlov.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením a zverejnením fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke pudelklub.sk a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

VÝSTAVNÉ TRIEDY

 • trieda mladšieho dorastu vek od kompletného očkovania (očkovanie proti besnote + 21 dní) do 6 mesiacov,
 • trieda dorastu vek od 6 do 9 mesiacov,
 • trieda mladých vek od 9 do 18 mesiacov,
 • trieda stredná vek od 15 do 24 mesiacov
 • trieda otvorená vek od 15 mesiacov,
 • trieda šampiónov vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu Národný alebo Medzinárodný šampión),
 • trieda čestná vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu Národný alebo Medzinárodný šampión), nesúťaží o BOB.
 • trieda veteránov vek od 8 rokov.
 • Trieda pre uchovnenie vek od 15 mesiacov. Je určená pre jedincov, ktorí potrebujú byť posúdení na niektorej z výstav SKCHP z dôvodu účasti na bonitácii. Nevyžaduje sa výstavná úprava v zmysle štandardu FCI, zadáva sa iba známka, bez nároku na účasť v súťažiach o ďalšie tituly zadávané na danej výstave.

ZVLÁŠTNE SÚŤAŽE

 • Dieťa a pes: deti do 9 rokov – posudzuje sa kontakt dieťaťa a pudla, predvedenie pudla.
 • Junior handling (2 kategórie: od 9 – 13 rokov a od 14 do 17 rokov) – súťažiť sa môže aj s pudlom, ktorý nebol na výstave posúdený.
 • Najkrajší pár psov: do súťaže sa prihlasuje pes a suka rovnakého výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby, ktorá musí byť uvedená v preukaze pôvodu. Posudzuje sa kvalita a hlavne pohlavný výraz jedincov.
 • Najlepšia chovateľská skupina: do súťaže sa môže prihlásiť chovateľ, ktorý predvedie minimálne 3 a maximálne 5 jedincov rovnakej farby a veľkosti pochádzajúcich z vlastného chovu, z rôznych spojení (minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Jedince nemusia byť vo vlastníctve chovateľa.
 • Najlepšie odchovy po krycom psovi: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ krycieho psa, ktorý predvedie minimálne 2 jedincov po krycom psovi a krycieho psa.  Odchovy po krycom psovi nemusia byť jednej farby. Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov.
 • Najlepšie odchovy po chovnej suke: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ chovnej suky, ktorý predvedie minimálne 2 jedincov po svojej chovnej suke a niekoľkých otcoch a chovnú suku.  Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov. Odchovy po chovnej suke nemusia byť jednej farby.

VOĽNÉ SÚŤAŽE

Do súťaže nastupujú iba vystavovatelia, ktorí počas posudzovania dostanú od rozhodcu nominačnú kartu. Udeľuje sa prvé miesto.

 • Najkrajšia hlava a výraz (nedeľa)
 • Najlepší pohyb (sobota)
 • Najlepší štandardný strih (sobota)
  • kontinentálny
  • baby
  • moderný
  • škandinávsky (teriér)
  • anglický sedlový

FUN SÚŤAŽE

 • FUN súťaže budú prebiehať v nedeľu pred oficiálnymi záverečnými súťažami.
 • FUN súťaže sú zamerané na poslušnosť, šikovnosť, kreativitu a slúžia predovšetkým na pobavenie publika.
 • Prihlasovanie do FUN súťaží je zdarma. Možné je zaregistrovať sa iba s pudlom.
 • Prihlasovanie je možné vo Výstavnej kancelárii v čase od 07:30 do 14:00 a je zdarma. Súťaže budú prebiehať v hlavnom kruhu v nasledovnom poradí:
  • Hovienková tombola (losovanie) – za každé pozbierané hovienko odhodené do vyhradeného a označeného koša dostanete tombolový lístok.
  • Najkrajší kostým psa (udeľované iba 1. miesto) – oblečte svojho pudla do originálneho kostýmu.
  • Najväčší talent (udeľované iba 1. miesto) – majiteľ musí so svojim pudlom predviesť rôzne povely/triky, prípadne celú choreografiu v časovom limite 2 minúty. Odmeňovať psa počas predvádzania je povolené.
  • Najrýchlejšie privolanie (udeľované iba 1. miesto) – pudel musí na privolanie majiteľa pribehnúť čo najrýchlejšie cez dráhu s porozhadzovanými „nástrahami“. Vyhráva najrýchlejšie privolaný pudel. Privolávať psa je možné akýmkoľvek spôsobom, majiteľ však musí zostať na stanovenom mieste. Psa pred odštartovaním drží pomocník/dobrovoľník.

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM

SOBOTA (European Poodle Show)

Od 7:30                    Príjem psov

08:50 – 09:00          Oficiálne zahájenie výstavy

09:00 – 14:00          Posudzovanie v kruhoch

15:00 – 16:00          Záverečné súťaže

 

NEDEĽA (Ausum Poodle Show)

Od 7:30                    Príjem psov

08:50 – 09:00          Oficiálne zahájenie výstavy

09:00 – 14:00          Posudzovanie v kruhoch

14:30 – 15:00          FUN súťaže

15:00 – 16:00          Záverečné súťaže

Tituly potrebné pre Slovenský šampionát:

 • CAJC – čakateľstvo SK šampióna mladých – môže získať jedinec v triede mladých, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • CAC – čakateľstvo SK šampióna – môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • Reserve CAC: môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 2, ak v jeho triede bol zadaný titul CAC.

Tituly potrebné pre Šampionát Slovenského klubu chovateľov pudlov (SKCHP):

 • Čakateľ šampióna mladšieho dorastu SKCHP (ČŠMD): titul môže získať pudel v triede mladšieho dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna dorastu SKCHP (ČŠD): titul môže získať pudel v triede dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna mladých SKCHP (ČŠM): titul môže získať pudel v triede mladých, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna SKCHP (ČŠ): titul môže získať pudel v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna veteránov SKCHP (ČŠV): titul môže získať pudel v triede veteránov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ čestného šampióna SKCHP (ČČŠ): titul môže získať pudel v triede čestnej, ocenený známkou výborný 1,

Tituly Európskych klubových víťazov:

 • Európska klubová nádej: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. Titul môže získať pudel v triede mladšieho dorastu a dorastu ocenený známkou Veľmi nádejný 1.
 • Európsky klubový víťaz mladých: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC.
 • Európsky klubový víťaz: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC.
 • Európsky klubový víťaz veteránov: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. Titul môže získať pudel v triede veteránov ocenený známkou Výborný 1.

Tituly Víťaza plemena:

 • Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy mladých, ktorí získali titul Európsky klubový víťaz mladých.
 • Víťaz plemena (BOB): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci, ktorí získali titul Európsky klubový víťaz mladých, Európsky klubový víťaz a Európsky klubový víťaz veteránov.
 • Najkrajší veterán (BOV): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy veteránov, ktorí získali titul Európsky klubový víťaz veteránov.
 • Najkrajší z opačného pohlavia (BOS): titul sa udeľuje jedincovi opačného pohlavia ako je BOB.

Tituly zadávané v záverečných súťažiach:

 • Najkrajší pudel triedy mladšieho dorastu (Minor Puppy BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul Európska klubová nádej v triede mladšieho dorastu, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy dorastu (Puppy BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul Európska klubová nádej v triede dorastu, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy čestnej (Honour Class BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul Čakateľ čestného šampióna SKCHP, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy veteránov (Veteran BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul Európsky klubový víťaz veteránov, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel veľkostného rázu: O titul súťažia všetci Európski kluboví víťazi mladých a Európski kluboví víťazi, psy a suky spolu.
 • Víťaz výstavy mladých (JUNIOR BIS): o titul súťažia držitelia titulu BOJ, spolu všetky farby a veľkosti. Udeľujú sa miesta I. – III.
 • Víťaz výstavy (BIS): o titul súťažia všetci držitelia titulu BOB, spolu všetky farby a veľkosti. Udeľujú sa miesta I. – IV.
 • Supreme BIS: o titul súťažia držitelia titulov BIS a BIS JUNIOR z obidvoch dní. Súťaž sa koná v nedeľu. Udeľuje sa prvé miesto.

Poznámka: V záverečných súťažiach sa udeľujú sa miesta I. – III. pri minimálnom počte 4 účastníkov záverečných súťaží. V opačnom prípade sa udeľuje iba prvé miesto.

Tituly potrebné pre Slovenský šampionát:

 • CAJC – čakateľstvo SK šampióna mladých – môže získať jedinec v triede mladých, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • CAC – čakateľstvo SK šampióna – môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • Reserve CAC: môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 2, ak v jeho triede bol zadaný titul CAC.

Tituly potrebné pre Šampionát Slovenského klubu chovateľov pudlov (SKCHP):

 • Čakateľ šampióna mladšieho dorastu SKCHP (ČŠMD): titul môže získať pudel v triede mladšieho dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna dorastu SKCHP (ČŠD): titul môže získať pudel v triede dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna mladých SKCHP (ČŠM): titul môže získať pudel v triede mladých, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna SKCHP (ČŠ): titul môže získať pudel v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna veteránov SKCHP (ČŠV): titul môže získať pudel v triede veteránov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ čestného šampióna SKCHP (ČČŠ): titul môže získať pudel v triede čestnej, ocenený známkou výborný 1,

Tituly Špeciálnej výstavy:

 • Víťaz Špeciálnej výstavy mladých: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC. Titul je zadávaný na Špeciálnej výstave v nedeľu.
 • Víťaz Špeciálnej výstavy: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na Špeciálnej výstave v nedeľu.

Tituly Víťaza plemena:

 • Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy mladých, ktorí získali titul CAJC,
 • Víťaz plemena (BOB): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy mladých, ktorí získali CAJC, najlepší dospelí jedinci (Víťaz špeciálnej výstavy pes a suka) a Výborný 1 z triedy veteránov.
 • Najkrajší z opačného pohlavia (BOS): titul sa udeľuje jedincovi opačného pohlavia ako je BOB.

Tituly zadávané v záverečných súťažiach:

 • Najkrajší pudel triedy mladšieho dorastu (Minor Puppy BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠMD, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy dorastu (Puppy BIS):o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠD, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy čestnej (Honour Class BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČČŠ, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy veteránov (Veteran BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠV, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel farebného rázu: O titul súťažia všetci Špeciálni víťazi mladých a Špeciálni víťazi, psy a suky spolu. Táto súťaž sa koná v nedeľu.
 • BIS – BOS: o titul súťažia všetci držitelia titulu BOS, spolu všetky farby a veľkosti.
 • BIS Junior: o titul súťažia držitelia titulov Junior BOB, spolu všetky farby a veľkosti. Udeľujú sa miesta I. – III.
 • BIS Špeciálnej výstavy: o titul súťažia všetci držitelia titulu BOB. Udeľujú sa miesta I. – IV.
 • Supreme BIS: o titul súťažia držitelia titulov BIS a BIS JUNIOR z obidvoch dní. Súťaž sa koná v nedeľu. Udeľuje sa prvé miesto.

Poznámka: V záverečných súťažiach sa udeľujú sa miesta I. – III. pri minimálnom počte 4 účastníkov záverečných súťaží. V opačnom prípade sa udeľuje iba prvé miesto.

Medzinárodná rozhodkyňa pre skupinu IX., anglického špringer španiela, amerického a anglického kokeršpaniela.

Narodila som sa v roku 1960 v Plzni, Českej republike v psíčkarskej rodine. Môj otec bol prezidentom Českého klubu chovateľov pudlov, medzinárodným rozhodcom a spolu s mojou mamou chovali pudle pod chovateľskou stanicou „Z Pirana“.

Moja chovateľská stanica s názvom Arcanus Iliria bola uznaná v roku 1984. Chovám stredné biele pudle od začiatku mojej kynologickej činnosti. Prvý vrh v mojej chovateľskej stanici sa narodil v roku 1988. Nie som veľkým chovateľom (stále prvá abeceda od roku 1988), ale podarilo sa mi odchovať veľa šampiónov bielych a čiernych stredných pudlov. Pudle Arcanus Iliria nájdete v mnohých rodokmeňoch po celej Európe.

Som predsedkyňou Českého klubu chovateľov pudlov od roku 1994 a medzinárodnou rozhodkyňou od roku 1986. Mala som česť posudzovať takmer vo všetkých európskych krajinách. Tiež som posudzovala na niekoľkých veľmi prestížnych výstavách – WDS Budapešť 2013, EDS Brno 2014, WDS Lipsko 2017, WDS Brno 2021.

Mám rada elegantné psy, pekného typu, s vynikajúcimi proporciami a typickým pohybom.

Bruno mal vždy blízko k svetu zvierat, najmä k psom, ktorí sú jeho životní spoločníci už od útleho veku. V priebehu rokov mal šťastie stretnúť svoju manželku Paolu, s ktorou zdieľa lásku k zvieratám a ktorú odovzdali aj ich dcére Viviane. Od roku 1982 chová stredné a toy pudle, od roku 1990 pod názvom Osmanthus.

Vášeň pre pudle mu zaberá väčšinu voľného času, avšak nezanedbáva ani svoju malú firmu zameranú na výrobu elektronických zariadení, ktorú si založil v roku 1977. Od roku 2014 je na dôchodku, čo mu umožňuje venovať viac času svojej vášni: psom a fotografii.

Zameriavajú sa na kvalitu a nie na kvantitu. Každý rok mali jeden alebo dva vrhy a teraz ešte menej, no napriek tomu sú pudle z ich chovu svetovými víťazmi v rokoch 1992-1996, 2011 a 2012, európskymi víťazmi v rokoch 1990, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012 a 2022. Odchovali veľa talianskych šampiónov, 55 medzinárodných šampiónov, šampiónov takmer všetkých európskych krajín, ako aj Škandinávie, Ruska, Austrálie, Kanady, Izraela, USA a Južnej Ameriky, víťazov Best in Show v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Austrálii, Rusku, Maďarsku, Rakúsku, Srbsku, Grécku, Belgicku a Nórsku.

 

Medzi najprestížnejšie ocenenia patrí:

v roku 1990 Reserve BIS v Monte Carle a v Rakúsku, BIS v Dorbirne a Reserve BIS v Tulln Bundessieger, Junior Best in Group na svetovej výstave vo Valencii 1992, Junior Best in Group 2 na svetovej výstave v Bruseli 1995, BIS v Offenburgu 2007 a Friedrichsafene 2009, BOB na Royal Show v Melbourne v rokoch 2014 a 2015, druhá najlepšia chovateľská skupina na svetovej výstave v Paríži v roku 2011, BIS na Šampión šampiónov v Litve v roku 2012, BIS na Jubilejnej klubovej výstave Cani Compagnia v roku 2013. Vo Francúzsku, krajine pôvodu plemena, jeho pudle vyhrali dôležité ocenenia ako BIS na národnom D’Elevage klubu Caniche de France v rokoch 1988 a 2008, BIS na francúzskom šampionáte v Paríži v roku 1995, Európsky víťaz a BOS v roku 2003, Svetový víťaz a BOB v roku 2011, Európsky víťaz a BOB v roku 2022.

Šampióni Osmanthus Noel Chance, Osmanthus Essence a Osmanthus Allure Sensuelle predstavujú ich piatu generáciu svetových a európskych víťazov. Tieto úspechy sú pýchou talianského chovu. Počas 41 rokov mal Bruno príležitosť spoznať najvýznamnejších chovateľov a skúsených rozhodcov vo svete psov, ktorých vzácne poznatky si veľmi váži. V minulosti zastával funkcie ako sekretár a následne delegát ENCI v rámci klubu Cani Compagnia (klub toy plemien), člen Technickej komisie a člen predstavenstva Talianskeho klubu Newfoundland, člen predstavenstva skupiny Varese a delegácie Busto Arsizio.

V októbri 2006 sa stal rozhodcom pre pudle a následne aj medzinárodným rozhodcom FCI. Francúzskym klubom Caniche de France bol vymenovaný za „Trainee Judge“ pre plemeno pudel a klubom Pekinois et du Japonais pre plemeno Pekines a Japonský španiel. V Taliansku je „Trainee judge“ pre plemeno pudel a československý vlčiak.

V súčasnosti je rozhodcom FCI skupín 2, 4, 5, 9, 10, rozhodcom pre viacero plemien skupiny FCI 1 a 3, niektoré plemená zo skupiny 8 a môže tiež posudzovať Best in Show. Počas týchto 17 rokov mal česť byť rozhodcom na Európskej výstave v Ženeve 2013 a Welse 2019, na svetových výstavách v Miláne 2015 a v Brne 2021, najdôležitejších medzinárodných a špeciálnych výstavách v celej Európe, Izraeli, Škandinávii, Írsku, Kanade, Rusku, Bielorusku, Japonsku a Austrálii. Bruno organizoval semináre o plemene pudel v Taliansku a v zahraničí. Je autorom komentáru o plemene pudel, ktoré publikovalo ENCI a tiež autorom článkov o iných plemenách pre „I Nostri Cani“ a rôzne špecializované časopisy.

Viviana sa narodila do psíčkarskej rodiny a od roku 1982 chová s otcom Brunom a matkou Paolou toy a stredné čierne pudle v čiernej a hnedej farbe, od roku 1990 pod chovateľskou stanicou  Osmanthus. Zameriavajú sa na kvalitu a nie na kvantitu.

Každý rok mali jeden alebo dva vrhy a teraz ešte menej, no napriek tomu sú pudle z ich chovu svetoví víťazi v rokoch 1992-1996, 2011 a 2012, európski víťazi v rokoch 1990, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012 a 2022. Odchovali veľa talianskych šampiónov, 55 medzinárodných šampiónov, šampiónov takmer všetkých európskych krajín, ako aj Škandinávie, Ruska, Austrálie, Kanady, Izraela, USA a Južnej Ameriky, víťazmi Best in Show v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Austrálii, Rusku, Maďarsku, Rakúsku, Srbsku, Grécku, Belgicku a Nórsku. Osmanthus First Lady, víťazka BIS, bola najlepšou toy sučkou a druhou najlepšou toy v Nórsku v roku 2000.

Šampióni Osmanthus Noel Chance, Osmanthus Essence a Osmanthus Allure Sensuelle, ktorí ich bohužiaľ opustili v apríli 2021 vo veku 15 rokov, predstavujú ich piatu generáciu svetových a európskych šampiónov.

Viviana začala vystavovať psov, keď mala 6 rokov a bola prvou reprezentantkou Talianska na Medzinárodnom finále Junior handlingu na výstave Crufts. Ako tínedžer vystavovala rôzne plemena, ako flat coated retriever, jazvečík, afgánsky chrt, whippet, saluki, barzoj, pekingský pálacový psík, lhasa apso a škótsky teriér.

V bežnom živote pracuje ako koordinátorka projektov pre svetoznámu farmaceutickú spoločnosť Novartis Innovative Medicine. Po mnohých rokoch chovu a vystavovania sa Viviana stala rozhodkyňou pre pudle v marci 2017. Mala tú česť posudzovať prestížnu výstavu Enci Winner a najdôležitejšie medzinárodné výstavy a národné špeciály v Japonsku, Austrálii, Nemecku, Poľsku, Českej republike, Írsku, Dánsku, Srbsku, Švédsku, Nórsku, Švajčiarsku, Francúzsku a Holandsku. Je rozhodkyňou FCI pre skupinu 4 a väčšinu skupiny 9. Napísala mnoho článkov pre magazín Poodle Variety a Poodle in Scandinavia.

Partneri