Členstvo v SKCHP

V prípade záujmu o členstvo v Slovenskom klube chovateľov pudlov je potrebné vyplniť ONLINE Žiadosť uchádzača o členstvo. V súlade s platnými Stanovami SKCHP je proces vzniku členstva nového uchádzača nasledovný:

 1. Vyplnenie online Žiadosti uchádzača o členstvo.
 2. Výbor SKCHP na základe prijatej Žiadosti rozhodne o prijatí asociovaného alebo mimoriadneho člena (viac informácií nájdete nižšie v časti Druhy členstva).
 3. Po rozhodnutí o prijatí člena Vám budú odoslané pokyny k úhrade členského príspevku.
 4. Úhradou členského príspevku Vám vzniká asociované alebo mimoriadne členstvo v SKCHP.
 5. E-mailom Vám zašleme elektronickú kartičku s Vašim jedinečným členským číslom, ktoré budete používať ako svoj variabilný symbol pri úhradách klubových poplatkov a pri platbe členského na ďalšie roky.

V Slovenskom klube chovateľov pudlov máme 4 druhy členstva, ktoré sú detailnejšie popísané v Stanovách (články II. – V.). V nasledujúcich odsekoch nájdete základné informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať.

Asociované členstvo (slovenskí členovia)

 • Každý novo registrovaný uchádzač o členstvo v SKCHP s trvalým pobytom na Slovensku sa môže stať asociovaným členom.
 • Asociovaný člen nemôže voliť a byť volený do orgánov SKCHP, taktiež na Členskej schôdzi nemá hlasovacie právo (jeho hlas je iba poradný).
 • Asociované členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí asociovaného člena Výborom klubu na základe žiadosti uchádzača (online formulár) a zaplatením členského príspevku.
 • V prípade neprijatia za asociovaného člena, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu.

Riadne členstvo

 • Riadnym členom klubu môže byť osoba, ktorá má preukázateľné skúsenosti z chovu alebo vlastníctva pudla.
 • Riadny člen už má právo voliť a byť volený do orgánov SKCHP, taktiež má na Členskej schôdzi plné hlasovacie právo.
 • Riadnym členom sa môže stať iba asociovaný člen, ktorý po uplynutí jedného roka od vzniku asociovaného členstva požiada o riadne členstvo.
 • Riadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí Členskou schôdzou na základe žiadosti asociovaného člena, ktorú predkladá na rokovanie Členskej schôdze Výbor klubu.
 • V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať opäť o riadne členstvo až po uplynutí jedného roka od neprijatia za riadneho člena.

Mimoriadne členstvo (zahraniční členovia)

 • Mimoriadnym členom klubu môže byť osoba, ktorá nemá trvalé bydlisko na území Slovenska, ale má záujem o členstvo v klube.
 • Mimoriadny člen nemôže voliť a byť volený do orgánov SKCHP, taktiež na Členskej schôdzi nemá hlasovacie právo (jeho hlas je iba poradný).
 • Mimoriadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí Výborom klubu na základe žiadosti uchádzača (online formulár) a zaplatením členského príspevku.
 • V prípade neprijatia za mimoriadneho člena, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu.

Čestné členstvo

 • Čestným členom klubu sa môže stať ktorákoľvek osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o presadzovanie cieľov činnosti klubu a o rozvoj chovu čistokrvných pudlov.
 • Čestný člen nemôže voliť a byť volený do orgánov SKCHP, taktiež na Členskej schôdzi nemá hlasovacie právo (jeho hlas je iba poradný).
 • O udelení čestného členstva rozhoduje Členská schôdza klubu na návrh Výboru klubu.
 • Čestný člen klubu nie je povinný platiť členský príspevok.

Práva členov:

 • právo voliť a byť volení do orgánov klubu (iba riadni členovia klubu),
 • v prípade voľby člena štatutárneho orgánu klubu na funkciu Predsedu, Podpredsedu a Hospodára, musí byť kandidát na takúto funkciu  starší ako 18 rokov,
 • právo podieľať sa na činnosti klubu,
 • právo zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu,
 • právo byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu,
 • právo obracať sa na orgány klubu s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • právo na zápis vlastných odchovov pudla do plemennej knihy FCI, vrátane poskytovania príslušných chovateľských služieb,
 • právo účasti na rokovaniach Členskej schôdze. Hlasovacie právo však majú len riadni členovia klubu, všetci ostatní členovia majú len hlas poradný.

Povinnosti členov:

 • dodržiavať Stanovy, Chovateľský poriadok, všetky predpisy a nariadenia klubu,
 • platiť včas členské príspevky (netýka sa čestných členov),
 • pomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu,
 • prehlbovať dôveru medzi členmi klubu a kynologickou verejnosťou, prispievať k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a dôstojne reprezentovať klub a slovenskú kynológiu,
 • odchovávať pudlov iba s preukazom o pôvode FCI,
 • v prípade zvolenia do orgánov klubu aktívne pracovať v prospech klubu a prehlbovať svoje odborné znalosti (platí len pre riadnych členov klubu),
 • ochraňovať a zvelaďovať majetok klubu.

Partneri