Európsky pudel klub (EPC)

Vážení členovia, priatelia pudlov,

dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti informoval o pripravovanej najvýznamnejšej akcii v histórii nášho klubu, ktorou bude Európska klubová výstava pudlov so zadávaným titulom Európsky klubový víťaz a Európsky klubový víťaz mladých.

Touto myšlienkou, usporiadať Európsku výstavu pudlov, sme sa vo výbore klubu zaoberali už dlhšiu dobu, ale až minulý rok sme začali získavať informácie o podmienkach právnych a technických na zrealizovanie takejto výstavy. Verte mi, nebolo to jednoduché. Po predložení právnych a technických podmienok na rokovaní výboru klubu padlo rozhodnutie, aby výbor začal pripravovať všetky náležitosti potrebné k usporiadaniu Európskej výstavy pudlov. Začali sa rokovania s klubmi v Čechách a Poľsku. Tieto vyvrcholili k povereniu založenia občianskeho združenia našim klubom. Po splnení všetkých podmienok na vznik občianskeho združenia vzniklo k 31.01.2024 občianske združenie “Európsky pudel klub – European poodle club – EPC”, ktoré bolo registrované na Ministerstve vnútra SR. K dnešnému dňu má EPC troch členov a to – SKCHP (Slovensko), KCHP Praha (Česko) a KLUB PUDLA ZKwP (Poľsko).

Na členskej schôdzi EPC boli zvolené orgány klubu. Prezídium EPC na svojom prvom rokovaní poverilo zorganizovaním prvej Európskej klubovej výstavy pudlov náš klub – SKCHP. Takúto dôveru sme získali na základe veľmi pozitívnych hodnotení naších klubových výstav. Na jednej strane je to ohodnotenie kvality našej doterajšej práce, ale na druhej strane je to aj veľký záväzok a zodpovednosť, pripraviť a zrealizovať prvú Európsku klubovú výstavu pudlov po 15-tich rokoch.

Preto sme sa ako výbor klubu rozhodli, venovať maximálne úsilie príprave a realizácii tejto výstavy a z týchto dôvodov sme preložili termín konania Členskej schôdze nášho klubu na 20.10.2024, pretože aj kvalitná príprava členskej schôdze si vyžaduje svoj potrebný čas. Ak sme nejakým členom zmenou termínu spôsobili komplikácie, chcel by som sa im touto cestou úprimne ospravedlniť.

Na záver by som chcel všetkých našich členov poprosiť, ak nám viete s prípravou a realizáciou Európskej klubovej výstavy pudlov pomôcť, budeme veľmi radi, pretože nás bude čakať podstatne viac práce ako pri zabezpečovaní doterajších našich výstav.

S pozdravom
Peter Tomeček
predseda SKCHP

Partneri