Stanovy

Slovenský klub chovateľov pudlov

 

 

Stanovy

 

 

– združenia občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

Prvá hlava

Základné ustanovenia

 

Článok I.

Názov, sídlo a pôsobnosť združenia

 

1) Názov združenia: Slovenský klub chovateľov pudlov, (ďalej len klub), skratka klubu je ​​​​​SKCHP,
2) Sídlo:​​Ovocinárska 198/20, 949 01 Nitra,
3) Pôsobnosť:na území Slovenskej republiky

 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 

4) Klub je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú kynologickou činnosťou plemena pudel v medziach stanovených Medzinárodnou kynologickou organizáciou – Fédération Cynologique Internacionale so sídlom v Thuin v Belgicku (ďalej len FCI).
5) Klub je členom Únie kynologických klubov (ďalej len “ÚKK), ktorá združuje kynologické kluby a ktorá je členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len SKJ). SKJ je riadnym členom FCI a má výhradné právo a povinnosť zastupovať slovenskú kynológiu v FCI.
6) Klubu z členstva v ÚKK vyplýva povinnosť dodržiavať všetky predpisy a nariadenia ÚKK, SKJ a FCI.
7) Klub má právo nadväzovať spoluprácu s kynologickými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí a vstupovať do medzinárodných organizácii pudlov.
8) Klub a členovia klubu nemôžu akoukoľvek formou realizovať alebo podporovať priekupníctvo psov, tým sa rozumie najmä chov za účelom predaja prostredníctvom priekupníkov, nákup psov za účelom ďalšieho predaja, nečistokrvné rozmnožovanie psov bez preukazu pôvodu, chov psov bez dodržiavania klubových, ÚKK, SKJ a FCI predpisov a nariadení.
9) Majitelia pudlov farieb neuznaných štandardom FCI zapísaných v Registri Slovenskej plemennej knihy psov (ďalej len SPKP) sa môžu stať členmi klubu, ale klub im nebude poskytovať chovateľský servis. Viacfarebný pudlí pes je od 01.01.2019 v správe ÚKK.

 

 

Článok III.

Poslanie a ciele činnosti

 

Poslanie:

 

Slovenský klub chovateľov pudlov, ako jediný klub na území Slovenskej republiky, je na základe poverenia SKJ a ÚKK, ako svojej členskej organizácie, zodpovedný za chov plemena Pudel. Uznesením ÚKK z 25.03.2018 o poverení na správu plemena Pudel, je klub zodpovedný za riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu. Preto, aby chovom nedochádzalo ku vzniku chorôb a povahových či exteriérových chýb, musí chov a rozvoj plemena Pudel vychádzať z dlhodobých cieľov a rozumných zásad spracovaných v chovateľskom poriadku klubu. Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno i rozširovania genofondu plemena pudel. Klub svojou činnosťou zabezpečuje napĺňanie  dlhodobých cieľov a svoju činnosť riadi tak, aby bol spôsobilý svoje poslanie, stanovené ciele a zámery realizovať.

 

Ciele činnosti:

 

 

10) Rozvíjať, podporovať a propagovať chov čistokrvných pudlov s preukazom o pôvode tak, aby ich funkčné, zdravotné a fyzické vlastnosti spĺňali štandard pre plemeno Pudel, ktorý je v klasifikácii plemien FCI zaradený v sekcii 2 a v skupine IX – spoločenské psy a psy typu toy, ktorý bol naposledy schválený 3.11.2014, ako FCI štadard č.172 – Pudel, čo im zabezpečuje rozvoj ich špecifických vlastností, hlavne vernosť, učenlivosť, vnímavosť a schopnosť výcviku, čo z neho robí zvlášť príjemného spoločníka a ideálneho spoločenského psa,
11) Združovať dobrovoľnou formou záujemcov o kynológiu, majiteľov a chovateľov pudlov podľa zásad a predpisov FCI,
12) Správnou plemenitbou a selekciou v chove zabezpečovať zdravý vývoj plemena Pudel na Slovensku
13) Usporadúvať výstavy, školenia a semináre súvisiace s chovom a propagáciou pudlov,
14) Podporovať a rozvíjať vzťah ľudí, hlavne detí a mládeže ku kynológii a najmä k plemenu pudel a tým k životnému prostrediu,
15) Prispievať k rozvoju vzťahov medzi svojimi členmi v oblasti odborných, spoločenských a kultúrnych záujmov,
16) Usmerňovať, vyjadrovať, presadzovať a chrániť záujmy členov a v spolupráci s príslušnými organizáciami vytvárať podmienky na ich realizáciu,
17) Vykonávať osvetovo-propagačnú činnosť, organizačnú a odbornú prácu s hlavným zameraním na chov čistokrvných pudlov podľa zásad a pravidiel FCI, vytvárať podmienky pre rozvoj chovu, starať sa o zvyšovanie kvality plemena,
18) Svojou činnosťou prispievať k tomu , aby boli pudle držané vo vyhovujúcich hygienických a zdravotných podmienkach, v súlade so špecifikom tohto plemena a prispievať k starostlivosti o ochranu zvierat,
19) Rozvíjať vlastnú propagačnú činnosť, vydávať klubový spravodaj a viesť potrebnú dokumentáciu o činnosti klubu
20) Pre dosiahnutie svojich cieľov a poslania spolupracovať s ostatnými kynologickými klubmi ÚKK a SKJ.

 

 

Druhá hlava

Členstvo

 

Článok I.

Členstvo v klube

 

21) Členstvo v klube je dobrovoľné. Počet členov je neobmedzený. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami klubu.
22) Členstvo môže byť asociované, riadne, mimoriadne a čestné.
23) Asociované a mimoriadne členstvo v klube vzniká rozhodnutím o prijatí asociovaného a mimoriadneho člena Výborom klubu na základe žiadosti uchádzača o členstvo a zaplatením členského príspevku. Riadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí riadneho člena Členskou schôdzou na základe žiadosti asociovaného člena, ktorú predkladá na rokovanie Členskej schôdze Výbor klubu. Požiadať o riadne členstvo môže asociovaný člen až po uplynutí jedného roka od vzniku jeho asociovaného členstva. Náležitosti žiadosti uchádzača o členstvo, ďalšie podrobnosti vzniku členstva, evidenciu členov, výšku, splatnosť a spôsob úhrady členských príspevkov ustanoví na návrh Výboru klubu Členská schôdza vnútorným predpisom. V prípade neprijatia za asociovaného a mimoriadneho člena Výborom klubu, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu, ktorá na svojom najbližšom rokovaní rozhodne o odvolaní s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstvo po uplynutí jedneho roka od neprijatia za riadneho člena.
24) Členstvo v klube zaniká:

a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu,

b) dňom vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu klubu,

c) smrťou člena resp. zánikom člena – právnickej osoby,

d) nezaplatením členského príspevku v súlade s vnútorným predpisom klubu,

e) vylúčením člena pre závažné porušenie stanov a predpisov klubu, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho konania,

f) zánikom klubu.

5) Členovia sa môžu združovať v regionálnych, záujmových alebo mládežníckych organizačných jednotkách klubu, ktoré nemôžu konať vo svojom mene. Podrobnosti o vzniku, činnosti a vzájomných vzťahoch regionálnych, záujmových alebo mládežníckych organizačných jednotkách ustanoví na návrh Výboru klubu Členská schôdza vnútorným predpisom.

 

Článok II.

Riadne členstvo

 

25) Riadnym členom klubu môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá má preukázateľné skúsenosti z chovu alebo vlastníctva pudla.
26) Riadnym členom klubu sa môže stať len asociovaný člen klubu, ktorý po uplynutí jedného roka od vzniku jeho asociovaného členstva, požiada o riadne členstvo.
27) Riadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí riadneho člena Členskou schôdzou na základe žiadosti asociovaného člena, ktorú predkladá na rokovanie Členskej schôdze Výbor klubu.
28) V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstvo po uplynutí jedneho roka od neprijatia za riadneho člena.

 

 

Článok III.

Asociované členstvo

 

29) Asociovaným členom klubu môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami klubu.
30) Asociované členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí asociovaného člena Výborom klubu na základe žiadosti uchádzača o asociované členstvo a zaplatením členského príspevku.
31) V prípade neprijatia za asociovaného člena Výborom klubu, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu, ktorá na svojom najbližšom rokovaní rozhodne o odvolaní s konečnou platnosťou

 

Článok IV.

Čestné členstvo

 

32) Čestným členom klubu sa môže stať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o presadzovanie cieľov činnosti klubu a o rozvoj chovu čistokrvných pudlov. O udelení čestného členstva rozhoduje Členská schôdza klubu na návrh Výboru klubu.
33) Čestný člen klubu nie je povinný platiť členský príspevok.

 

 

 

Článok V.

Mimoriadne členstvo

 

34) Mimoriadnym členom klubu môže byť taká fyzická a právnická osoba, ktorá nemá trvalé bydlisko na území Slovenska ale má záujem o členstvo v klube.
35) Mimoriadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí mimoriadneho člena Výborom klubu na základe žiadosti uchádzača o mimoriadne členstvo a zaplatením členského príspevku.
36) V prípade neprijatia za mimoriadneho člena Výborom klubu, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu, ktorá na svojom najbližšom rokovaní rozhodne o odvolaní s konečnou platnosťou.

 

 

Článok VI.

Práva a povinnosti členov

 

1) Práva členov:

– právo voliť a byť volení do orgánov klubu majú len riadni členovia klubu, v prípade voľby člena štatutárneho orgánu klubu na funkciu Predsedu klubu, Podpredsedu klubu a Hospodára klubu ktorý sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií, musí byť kandidát na takúto funkciu  starší ako 18 rokov,

– právo podieľať sa na činnosti klubu,

– právo zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu,

– právo byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu,

– právo obracať sa na orgány klubu s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

– právo na zápis odchovov suky pudla, ktorú členovia vlastnia, do plemennej knihy FCI, vrátane poskytovania príslušných služieb,

– právo účasti na rokovaniach členskej schôdze s tým, že hlasovacie právo majú len riadni členovia klubu, všetci ostatní členovia majú len hlas poradný,

 

37) Povinnosti členov:

– dodržiavať Stanovy, Chovateľský poriadok, všetky predpisy a nariadenia klubu,

– platiť včas členské príspevky, okrem čestných členov,

– pomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci,

– podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu,

– prehlbovať dôveru medzi členmi klubu a kynologickou verejnosťou, prispievať k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a dôstojne reprezentovať klub a slovenskú kynológiu,

– odchovávať pudlov iba s preukazom o pôvode FCI,

– v prípade zvolenia do orgánov klubu aktívne pracovať v prospech klubu a prehlbovať svoje odborné znalosti, platí len pre riadnych členov klubu,

– ochraňovať a zvelaďovať majetok klubu,

 

 

Článok VII.

Chovateľ nečlen klubu

 

38) Chovateľ pudla, nečlen klubu, má právo na poskytnutie všetkých služieb spojených s chovateľskou činnosťou na základe  uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí chovateľského servisu pre nečlenov klubu.
39) Vzťah medzi klubom a Chovateľom nečlenom klubu začne plynúť obojstranným podpísaním Zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 1 rok.
40) Chovateľ nečlen klubu je povinný po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi klubom a jeho osobou dodržiavať všetky ustanovenia stanov klubu, Chovateľského poriadku a samotnej zmluvy ako aj akékoľvek ďalšie vnútorné predpisy klubu, ktoré sa vzťahujú k chovateľskej činnosti.

 

 

Tretia hlava

Orgány klubu

 

 

Článok I.

Orgány klubu

 

Orgány klubu sú:

Členská schôdza​​​​​– najvyšší orgán
Výbor klubu​​​​​​– výkonný orgán
Predseda klubu​​​​​štatutárny orgán
Podpredseda klubu​​​​štatutárny orgán
Hospodár​​​​​​štatutárny orgán
Kontrólna a rozhodcovská komisi

Článok II.

Členská schôdza

 

41) Najvyšším orgánom klubu je Členská schôdza klubu. V prípade voľby členov Výboru klubu a členov Kontrólnej a rozhodcovskej komisie na 4-ročné funkčné obdobie sa Členská schôdza klubu označuje ako Výročná členská schôdza, ktorá sa koná raz za 4 roky.
42) Členskú schôdzu tvoria všetci riadni členovia klubu.
43) Členskú schôdzu zvoláva Výbor klubu podľa potreby, minimálne raz za kalendárny rok. Mimoriadnu Členskú schôdzu zvoláva Výbor klubu vtedy, ak o to požiada aspoň 1/3 riadnych členov klubu.
44) Členskú schôdzu zvoláva Výbor klubu aspoň 14 dní vopred s navrhovaným programom rokovania. Návrhy na Členskú schôdzu je potrebné podať najmenej 7 dní vopred.
45) Členská schôdza je uznášaniaschopná pri akomkoľvek počte prítomných riadnych členov. Členská schôdza rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov.
46) Členská schôdza môže v odôvodnených mimoriadnych prípadoch rozhodovať aj formou per rollam. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne alebo s použitím nástrojov elektronickej komunikácie spôsobom uvedeným v rokovacom poriadku klubu.
47) Členská schôdza najmä:

– schvaľuje zmeny Stanov klubu,

– schvaľuje Chovateľský poriadok klubu a jeho zmeny,

– schvaľuje Vykonávací predpis k Zápisnému poriadku ÚKK,

– schvaľuje Výstavný poriadok klubu a jeho zmeny,

– schvaľuje Disciplinárny poriadok klubu a jeho zmeny,

– schvaľuje Štatút Kontrólnej a rozhodcovskej komisie,

– schvaľuje vnútorné predpisy klubu a ich zmeny,

– volí a odvoláva členov Výboru klubu,

– volí a odvoláva členov Kontrólnej a rozhodcovskej komisie,

– schvaľuje plán činnosti a hospodárenia klubu,

– schvaľuje návrh ročného rozpočtu klubu,

– schvaľuje výšku členských príspevkov a výšku poplatkov za administratívne úkony,

– schvaľuje správu o činnosti klubu a Výboru klubu,

– schvaľuje správu Kontrólnej a rozhodcovskej komisie,

– schvaľuje Rokovací a Volebný poriadok klubu,

– rokuje a uznáša sa o činnosti a hospodárení podľa plánu činnosti a rozpočtu,

– rokuje a uznáša sa o správach a návrhoch Výboru klubu,

– rozhoduje o prijatí riadneho člena,

– rozhoduje o odvolaní sa voči rozhodnutiu Výboru klubu v súlade s ustanoveniami stanov,

– rozhoduje o vylúčení člena na základe návrhu Kontrólnej a rozhodcovskej komisie,

– rozhoduje o zrušení klubu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

– rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí a o ktorých podľa týchto Stanov nerozhodujú iné orgány klubu.

48) Ak je predmetom rokovania Výročnej členskej schôdze voľba členov Výboru klubu, funkčné obdobie doterajších členov Výboru klubu končí zvolením nových členov Výboru klubu; to neplatí pre funkciu člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri mimovládnych neziskových organizácií. V takomto prípade končí funkcia člena štatutárneho orgánu až dňom zápisu novozoleného člena štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskových organizácií.

 

 

Článok III.

Výbor klubu

 

49) Výkonným orgánom klubu je Výbor klubu. Výbor klubu má minimálne 5 a najviac 11 členov v zložení: Predseda klubu, Podpredseda klubu, Hospodár klubu, Tajomník klubu, Hlavný poradca chovu klubu a členovia Výboru klubu, ktorí môžu byť poverení vykonávaním určitej konkrétnej funkcie. Členovia Výboru klubu sú volení na štvorročné volebné obdobie na Výročnej členskej schôdzi. Jednotliví členovia Výboru klubu môžu byť volení aj na Členskej schôdzi s tým, že ich funkčné obdobie trvá do voľby nových členov Výboru klubu na Výročnej členskej schôdzi, to znamená, že im plynie štvorročné funkčné volebné obdobie predchádzajúceho člena Výboru klubu.
50) Štatutárnymi orgánmi klubu sú Predseda klubu, Podpredseda klubu a Hospodár klubu, ktorí sú oprávnení konať v mene klubu nasledovne: Predseda klubu koná samostatne a Podpredseda klubu a Hospodár klubu konajú spoločne a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu klubu pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v klube.
51) Podpredseda klubu vykonáva pôsobnosť Predsedu klubu v čase jeho neprítomnosti, a to v rozsahu písomného splnomocnenia Predsedom klubu,
52) Hospodár klubu zodpovedá za hospodárenie klubu a má v kompetencii ekonomickú a majetkovú agendu klubu. Zodpovedá za to, že členské príspevky, dary, dotácie, granty a iné príjmy klubu sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušnými povoleniami a schválenými internými predpismi a rozhodnutiami orgánov klubu.
53) Tajomník klubu zodpovedá za organizačnú a administratívnu činnosť klubu, a má v kompetencii prípravu a tvorbu dokumentov klubu, dodržiavanie povinností členov a orgánov klubu vyplývajúcich zo stanov klubu, vnútorných predpisov klubu a plnenia úloh z rozhodnutí orgánov klubu, ako aj zo stanov, predpisov a rozhodnutí FCI, SKJ a ÚKK. Vedie evidenciu členov klubu.
54) Hlavný poradca chovu zodpovedá za chov čistokrvných pudlov na Slovensku, podľa zásad a predpisov FCI  a má v kompetencii riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu v súlade so stanovami, predpismi a ruzhodnutiami FCI, SKJ, ÚKK a klubu.
55) Výbor klubu zabezpečuje a riadi činnosť klubu medzi zasadnutiami Členskej schôdze klubu.
56) Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 4-krát za kalendárny rok. Rokovania Výboru klubu zvoláva Predseda klubu najmenej 10 dní vopred s uvedením programu rokovania. V prípade nezvolania rokovania Výboru klubu Predsedom klubu, môže byť zvolané Podpredsedom klubu.
57) Rokovanie Výboru klubu je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor klubu rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
58) Výbor klubu môže v odôvodnených mimoriadnych prípadoch rozhodovať aj formou per rollam. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne alebo s použitím nástrojov elektronickej komunikácie spôsobom uvedeným v rokovaciom poriadku klubu.
59) Výbor klubu najmä:

– volí z členov Výboru klubu Predsedu klubu, Podpredsedu klubu, Hospodára klubu, Tajomníka klubu a Hlavného poradcu chovu klubu

– môže poveriť členov Výboru klubu vykonávaním určitej konkrétnej funkcie,

rozhoduje o prijatí asociovaného a mimoriadneho člena na základe žiadosti uchádzača o členstvo,

– ustanovuje odborné a pracovné komisie klubu,

– pripravuje a zvoláva Členskú schôdzu klubu,

– zabezpečuje napĺňanie cieľov činnosti klubu,

– navrhuje na schválenie Členskej schôdzi: plán činnosti a hospdárenia klubu, ročný rozpočet klubu, správu o činnosti a hospodárení klubu, správu o činnosti Výboru klubu a iné správy vyplývajúce z činnosti Výboru klubu,

– zabezpečuje, aby členovia klubu boli informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu,

– vypracováva stanoviská pre tých členov klubu, ktorí sa obrátili na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami,

 

 

Článok IV.

Predseda klubu

 

60) Predseda klubu je volený na štvorročné volebné obdobie na prvom rokovaní Výboru klubu, ktoré sa koná po voľbe členov Výboru klubu na Výročnej členskej schôdzi. Je štatutárnym orgánom klubu, ktorý je oprávnený konať v mene klubu samostatne a to tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu klubu pripojí svoj podpis a presné označenie funkcie v klube.
61) Predseda klubu najmä:

– zvoláva a vedie rokovania Výboru klubu,

– predkladá Členskej schôdzi správu o činnosti klubu a činnosti Výboru klubu,

– koordinuje činnosť Výboru klubu,

– zastupuje klub doma i v zahraničí,

– zodpovedá za činnosť Výboru klubu.

62) V čase neprítomnosti Predsedu klubu vykonáva pôsobnosť Predsedu klubu Podpredseda klubu v rozsahu písomného splnomocnenia Predsedom klubu.
63) Ak je predmetom rokovania Výročnej členskej schôdze voľba členov Výboru klubu, a následne Výbor klubu na svojom rokovaní zvolí nového Predsedu klubu, funkčné obdobie doterajšieho Predsedu klubu končí až dňom zápisu novozvoleného Predsedu klubu, ako štatutárneho orgánu klubu, do registra mimovládnych neziskových organizácií.

 

 

Článok V.

Kontrólna a rozhodcovská komisia

 

64) Kontrólna a rozhodcovská komisia (ďalej len KRK) je kontrólnym a rozhodcovským orgánom klubu. KRK má 3 členov, ktorí nemôžu byť v príbuzenskom pomere s členmi Výboru klubu, v zložení: Predseda KRK a dvaja členovia KRK. Členovia KRK sú volení na štvorročné volebné obdobie na Výročnej členskej schôdzi. Jednotliví členovia KRK môžu byť volení aj na Členskej schôdzi s tým, že ich funkčné obdobie trvá do voľby nových členov KRK na Výročnej členskej schôdzi, to znamená, že im plynie štvorročné funkčné volebné obdobie predchádzajúceho člena KRK.
65) Predseda KRK je volený na štvorročné volebné obdobie na prvom rokovaní KRK, ktoré sa koná po voľbe členov KRK na Výročnej členskej schôdzi. Predseda KRK sa zúčastňuje rokovaní Výboru klubu, s hlasom poradným
66) KRK sa schádza podľa potreby, najmenej však 2-krát za kalendárny rok. Rokovania KRK zvoláva Predseda KRK najmenej 10 dní vopred s uvedením programu rokovania. V prípade nezvolania rokovania KRK Predsedom KRK, môže byť zvolané jednym z členov KRK.
67) Rokovanie KRK je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci členovia KRK. KRK rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov KRK.
68) KRK môže v odôvodnených mimoriadnych prípadoch rozhodovať aj formou per rollam. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne alebo s použitím nástrojov elektronickej komunikácie spôsobom uvedeným v rokovacom poriadku klubu.
69) KRK kontroluje najmä:

– dodržiavanie Stanov klubu , vnútorných predpisov klubu a uznesení orgánov klubu a všeobecne záväzných predpisov,

– dodržiavanie plánu činnosti, hospodárenia a nakladania s majetkom klubu,

– dodržiavanie rozpočtu klubu.

70) KRK rozhoduje najmä:

– o návrhu na úhradu vzniknutej škody klubu,

– o návrhu na verejné napomenutie člena klubu,

– o návrhu na finančný postih člena klubu,

– o návrhu na trvalý alebo dočasný zákaz chovu alebo použitie psa,

– o návrhu na disciplinárny trest v súlade s Disciplinárnym poriadkom klubu,

– o návrhu na vylúčenie člena klubu pre závažné porušenie stanov a predpisov klubu.

71) KRK prerokováva sťažnosti členov a predkladá návrhy riešenia orgánom klubu.

 

 

Štvrtá hlava

Zásady hospodárenia

 

Článok I.

Majetok klubu a príjmy klubu

 

72) Klub môže hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Za tým účelom klub vedie súpis majetku a vykonáva pravidelnú ročnú inventarizáciu majetku. Klub sa môže zaväzovať iba do výšky svojho majetku a za svoje záväzky zodpovedá celým svojim majetkom.
73) Zdrojmi majetku sú členské príspevky, poplatky, dary, dotácie, granty a iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami. Príjmy slúžia na zabezpečenie činnosti klubu a pokrytie výdavkov podľa schváleného plánu hospodárenia.
74) Výšku, splatnosť a spôsob úhrady členských príspevkov ustanoví na návrh Výboru klubu Členská schôdza vnútorným predpisom.

 

 

Článok II.

Hospodárenie klubu

 

75) Klub hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu klubu, ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky na obdobie kalendárneho roka. Rozpočet klubu na základe návrhu Výboru klubu schvaľuje Členská schôdza.
76) Klub vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
77) Za hospodárenie klubu zodpovedá Výbor klubu a Hospodár klubu.
78) Klub má vedený bežný účet v peňažnom ústave, s ktorým disponuje Predseda klubu alebo ním poverený člen výboru klubu.
79) Agendu hospodárenia klubu vykonáva Hospodár klubu, ktorý vypracováva návrh plánu rozpočtu a hospodárenia klubu na bežný rok, sleduje stav hospodárenia klubu a raz ročne vykonáva inventarizáciu majetku klubu.

 

 

 

Piata hlava

Zmena stanov, vznik klubu, zrušenie a zánik klubu

 

 

Článok I

Zmena stanov

 

80) Stanovy klubu je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia Členskej schôdze prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov.
81) Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže Členská schôdza prijať rozhodnutie o vydaní úplného znenia stanov.

 

 

Článok II

Vznik klubu

 

82) Klub vznikol dňom registrácie na MV a ŽP SR dňa 25.07.1990, číslo registrácie VVS/1-900/90-1868.
83) Klub svojim vznikom nadviazal na činnosť pôvodného Slovenského klubu chovateľov pudlov, ktorý bol založený na ustanovujúcej schôdzi 19.02.1970.

 

Článok III

Zrušenie a zánik klubu

 

84) Klub sa zrušuje:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení,

c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo

d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

85) O zrušení klubu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje Členská schôdza. Návrh na výmaz združenia z registra mimovládnych neziskových organizácii podá likvidátor po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Šiesta hlava

Prechodné ustanovenia

 

Ustanovenia Druhej hlavy Článok I. ods. 3) a ustanovenia Druhej hlavy Článok II. ods. 2), ods. 3) a ods. 4) nadobúdajú účinnosť 01.01.2022.

 

Do nadobudnutia účinnosti Druhej hlavy Článok I. ods. 3) platí nasledujúce znenie ods. 3):

Asociované, riadne a mimoriadne členstvo v klube vzniká rozhodnutím o prijatí asociovaného, riadneho a mimoriadneho člena Výborom klubu na základe žiadosti uchádzača o členstvo a zaplatením členského príspevku. Náležitosti žiadosti uchádzača o členstvo, ďalšie podrobnosti vzniku členstva, evidenciu členov, výšku, splatnosť a spôsob úhrady členských príspevkov ustanoví na návrh Výboru klubu Členská schôdza vnútorným predpisom. V prípade neprijatia za asociovaného, riadneho a mimoriadneho člena Výborom klubu, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu, ktorá na svojom najbližšom rokovaní rozhodne s konečnou platnosťou.

 

Do nadobudnutia účinnosti Druhej hlavy Článok II. ods. 2), ods. 3) a ods. 4) platia nasledujúce znenia : – ods. 2) – Riadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí riadneho člena Výborom klubu na základe žiadosti uchádzača o členstvo a zaplatením členského príspevku.

– ods. 3) – V prípade neprijatia za riadneho člena Výborom klubu, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu, ktorá na svojom najbližšom rokovaní rozhodne s konečnou platnosťou.

– ods. 4) sa vypúšťa

 

 

Siedma hlava

Záverečné ustanovenia

 

Tieto stanovy boli schválené na Výročnej členskej schôdzi dňa 28.08.2021.

Týmto sa nahrádzajú stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 31.01.2019.

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​​​Peter Tomeček

​​​​​​​​​predseda SKCHP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress