Stanovy

 1. Názov, sídlo, postavenie, pôsobnosť
  1.1. Názov občianskeho združenia je Slovenský klub chovateľov pudlov (ďalej len SKCHP).
  1.2. Sídlo organizácie: Silvánska 15, 841 04 Bratislava.
  1.3. SKCHP pôsobí na území Slovenskej republiky.
  1.4. SKCHP je záujmové združenie tých majiteľov psov a sučiek plemena pudel, s preukazom o pôvode FCI, ktorí majú záujem venovať sa držaniu a chovu pudlov podľa zásad a noriem Medzinárodnej kynologickej organizácie (ďalej len FCI) a sympatizantov tohto plemena.
  1.5. SKCHP má právnu subjektivitu podľa zákona 83/ 90 Zb. a môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.
  1.6. SKCHP plní svoje záväzky vyplývajúce z členstva v FCI, prostredníctvom tohoto združenia, ktoré združuje kynologické právnické osoby v SR za účelom zabezpečovania styku s FCI.
  1.7. SKCHP má právo nadväzovať spoluprácu s kynologickými organizáciami v SR aj v zahraničí a vstupovať do medzinárodných organizácií pudlov.
 2. Ciele činnosti
  2.1. Združovať záujemcov o držanie a chov pudlov na Slovensku, podľa zásad a noriem FCI.
  2.2. Rozvíjať, propagovať a podporovať čistokrvný chov plemena pudel na vysokej medzinárodnej úrovni.
  2.3. Prispievať k rozvoju vzťahov medzi svojimi členmi v oblasti odborných, spoločenských a kultúrnych záujmov.
  2.4. Usmerňovať, vyjadrovať, presadzovať a chrániť záujmy členov a v spolupráci s príslušnými organizáciami vytvárať podmienky na ich realizáciu.
  2.5. Vykonávať osvetovo-propagačnú činnosť, organizačnú a odbornú prácu s hlavným zameraním na chov čistokrvných pudlov podľa zásad FCI, vytvárať podmienky pre rozvoj chovu, starať sa o zvyšovanie kvality plemena, prispievať
  k starostlivosti o ochranu zvierat.
  2.6. Vytvárať opatrenia, aby boli pudle držané vo vyhovujúcich hygienických a zdravotných podmienkach, v súlade so špecifikom tohto plemena a prispievať k starostlivosti na ochranu zvierat.
  2.7. Rozvíjať vlastnú propagačnú činnosť, vydávať klubový časopis a viesť potrebnú dokumentáciu.
 3. Členstvo v SKCHP
  3.1. Členstvo v klube je individuálne, čestné a sympatizujúci člen.
  3.2. Členom SKCHP môže byť fyzická, alebo právnická osoba u nás i v zahraničí staršia ako 18 rokov (t.j. 18 rokov a viac), ktorá súhlasí s poslaním a úlohami SKCHP, ako aj so stanovami.
  3.3. Čestným členom môže byť fyzická alebo právnická osoba u nás i v zahraničí, ktorá má mimoriadne zásluhy o rozvoj čistokrvných pudlov. O udelení čestného členstva rozhoduje členská schôdza na návrh výboru klubu.
  3.4. Sympatizujúcim členom SKCHP sa môžu stať osoby staršie ako 15 rokov, ktoré nevlastnia pudla, prípadne vlastnia pudla ale nie s PP, teda sa nemôžu stať riadnymi chovateľmi. V prípade člena od 15 do 18 rokov vlastniaceho pudla s preukazom pôvodu, ktorý chce odchovávať šteňatá, musí ho zákonne zastupovať ako chovateľ osoba staršia 18 rokov, ktorá sa musí stať riadnym členom klubu SKCHP.
  3.5. Majitelia pudlov farieb neuznaných štandardom FCI zapísaných v Registri SPKP sa môžu stať členmi SKCHP, klub im ale nebude poskytovať chovateľský servis. Viacfarebný pudlí pes je v správe ÚKK od 01.01.2019. Poplatok za vypracovanie Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov klubu je 100 eur/Zmluva/Úkon/Krytie.
  3.6 Členstvo vzniká schválením členskej prihlášky výborom klubu a zaplatením príslušných poplatkov.
  3.7. Členstvo zaniká:
  3.7.1. písomným oznámením člena;
  3.7.2. úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby;
  3.7.3. neplatením príslušných poplatkov;
  3.7.4. hrubým porušovaním stanov a predpisov SKCHP na základe rozhodnutia disciplinárneho konania.
  3.8. Členstvo automaticky nezaniká úhynom alebo odpredajom pudla, pokiaľ bude mať bývalý majiteľ záujem o členstvo.
 4. Práva a povinnosti členov
  4.1. Členovia majú tieto práva:
  4.1.1. voliť a byť volení do orgánov klubu;
  4.1.2. zúčastňovať sa na rokovaniach a akciách organizovaných klubom;
  4.1.3. byť informovaní o činnosti klubu, podávať návrhy, pripomienky, sťažnosti a požadovať ich
  riešenie do 3 týždňov po poslednom zasadnutí orgánov klubu;
  4.1.4. na zápis odchovov suky pudla, ktorú vlastní, do plemennej knihy FCI, vrátane poskytovania príslušných služieb.
  4.2. Členovia majú tieto povinnosti:
  4.2.1. dodržiavať Stanovy a predpisy klubu a riadiť sa nimi;
  4.2.2. platiť včas členské príspevky a poplatky;
  4.2.3. demokraticky sa podriaďovať väčšine a upevňovať vzťahy a priateľstvá medzi členmi klubu, správať sa slušne a aktívne napomáhať klubu pri jeho činnostiach, či napomáhať rozširovať členskú základňu, reprezentovať a šíriť spoločné myšlienky, poslanie a ciele;
  4.2.4. odchovávať pudlov iba s preukazom o pôvode FCI;
  4.2.5. v prípade zvolenia do orgánov klubu aktívne pracovať a prehlbovať svoje znalosti, vrátane účasti na podujatiach.
  4.3. Na čestných členov sa nevzťahuje odsek 4.2.2.,
  na sympatizujúcich členov sa nevzťahujú odseky 4.1.1, 4.1.4., 4.2.4. a 4.2.5.
  4.4. Sympatizujúci členovia SKCHP majú právo byť informovaní o aktivitách klubu prostredníctvom klubového Spravodaja.
 5. Členské príspevky, poplatky, zápisné, preukazy
  5.1. Výšku zápisného, členského príspevku, príspevku sympatizujúcich členov SKCHP a iných poplatkov určuje členská schôdza na základe návrhu výboru klubu.
  5.2. Zápisné a prvý členský príspevok je splatný súčasne s podaním prihlášky za člena vždy na celý rok. Členské príspevky na ďalšie roky sú splatné vždy do 30. decembra predchádzajúceho roku na nasledujúci rok.
  5.3. Čestní členovia neplatia členské príspevky a poplatky.
  5.4. Členský príspevok zaplatený v priebehu roka je v plnej výške platný, len do konca daného roka.
 6. Orgány klubu
  6.1. O otázkach sa rokuje verejne. Všetky dokumenty klubu sú prístupné všetkým členom klubu. Rokovania sú zvolávané orgánmi klubu, ktorými sú:
  6.1.1. Výročná členská schôdza
  6.1.2. Členská schôdza
  6.1.3. výbor klubu
  6.1.4. kontrolná a revízna komisia (KRK).
  6.2. Funkčné obdobie volených orgánov je 4 ročné. Orgány klubu sú povinné vykonávať svoje funkcie svedomite. Všetky funkcie sú čestné. Za škodu spôsobenú klubu zodpovedajú podľa platných predpisov. Uznesenie každého orgánu je prijaté pri súhlase nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasov. Voľby sa uskutočňujú tajne, ale o procedurálnych otázkach sa rokuje písomne s uvedením programu rokovania. Z nich sa prijímajú uznesenia, ktorých plnenie sa kontroluje.
  6.3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánov:
  6.3.1. Výročná členská schôdza
  6.3.1.1. Je najvyšším orgánom klubu. Zvoláva ju výbor klubu podľa plánu činnosti raz za 4 roky alebo častejšie, ak o to požiada 1/3 členov klubu. Zvoláva sa aspoň 10 dní vopred. Je uznášania schopná za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov.
  6.3.1.2. Rozhoduje ako jediný orgán o týchto skutočnostiach:
  6.3.1.2.1. schválenie, zmeny a zrušenie Stanov a Chovateľského a zápisného poriadku
  6.3.1.2.2. voľba výboru, voľba kontrolnej a revíznej komisie
  6.3.1.2.3. schvaľovanie dlhodobého programu činnosti klubu
  6.3.1.2.4. zániku SKCHP, dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčení s iným združením.
  6.3.2. Členská schôdza
  6.3.2.1. V čase medzi výročnými členskými schôdzami je najvyšším orgánom klubu. Je uznášaniaschopná za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov. Zvoláva ju výbor najmenej raz za rok, podľa plánu činnosti.
  6.3.2.2. Rozhoduje o týchto skutočnostiach:
  6.3.2.2.1. odvolanie členov a doplňujúce voľby do výboru klubu
  6.3.2.2.2. schvaľovanie ročného plánu činnosti a hospodárenia
  6.3.2.2.3. schválenie a zmeny výšky členských príspevkov a poplatkov
  6.3.2.2.4. vylúčenie členov na základe rozhodnutia KRK
  6.3.2.2.5. zastupovanie SKCHP v FCI prostredníctvom členskej organizácie Slovenska a vo vedení plemennej knihy, ako aj o pristúpení SKCHP za člena iných združení u nás aj v zahraničí.
  6.3.2.2.6. Mimoriadne v závažnej veci a časovej tiesni, môže plénum Členskej schôdze vyhlásiť Členskú schôdzu za mimoriadnu, alebo riadnu Výročnú členskú schôdzu po platnom schválení a postupovať podľa bodu 6.3.1.
  6.3.3. Výbor klubu
  6.3.3.1. Je výkonným a štatutárnym orgánom klubu, ktorý je oprávnený konať v mene SKCHP a jeho menom sa zaväzovať o všetkých skutočnostiach s výnimkou tých, ktoré sú výhradným právom členskej schôdze.
  6.3.3.2. Výbor klubu je 5-11 členný. Zo svojho stredu si volí tieto funkcie: predseda, tajomník, ekonóm, hlavný poradca chovu, ďalší poradcovia chovu s vyhradenou pôsobnosťou, výstavný referent, správca web stránky a členovia výboru. Vystupovať, zastupovať a jednať v mene klubu sú oprávnení predseda, tajomník, ekonóm a hlavný poradca chovu. V závažných právnych veciach spoločne s podpisom (predseda, tajomník, ekonóm), v ekonomických hlavne voči banke spoločne s podpisom (predseda, ekonóm – aj voči Ministerstvu vnútra SR – štatutár predseda, ekonóm evidencia osôb), vo veciach chovateľstva poradca chovu samostatne, t.j. koná a podpisuje len v rámci schváleného mandátu a kompetencií, alebo ak neurčí inak Výročná členská schôdza, Členská schôdza, Výbor klubu, KRK podľa svojej role: predseda, tajomník, ekonóm a hlavný poradca chovu.
  6.3.3.3. Výbor sa schádza najmenej 4 krát za rok, prípadne častejšie (mimoriadne podľa potreby ostatná komunikácia prebieha operatívne elektronicky). V dobe medzi zasadnutiami výboru sa deleguje výkon agendy vyžadujúcej okamžité riešenie v chovateľských otázkach na poradcu chovu, v hospodárskych otázkach na ekonóma, v ostatných organizačných otázkach na tajomníka, predsedu ktorý musí informovať na najbližšom zasadnutí výboru o vykonaných rozhodnutiach.
  6.3.4. Kontrolná a revízna komisia
  6.3.4.1. Kontrolná a revízna komisia (ďalej len KRK) je kontrolným orgánom klubu vo veciach dodržiavania Stanov SKCHP, Chovateľského a zápisného poriadku, plánu činnosti a hospodárenia, uznesenia orgánov SKCHP. Pozostáva z 3-5 členov, ktorí nemôžu byť v príbuzenskom pomere s členmi výboru klubu. Schádza sa najmenej raz ročne pred členskou schôdzou, prípadne častejšie. Zvoláva ju
  predseda KRK, ktorý sa zúčastňuje výborových schôdzí klubu. Sťažnosti a návrhy vybavuje do 30 dní od podania.
  6.3.4.2. Súčasne je disciplinárnym orgánom klubu a v rámci tejto činnosti navrhuje výboru klubu alebo členskej schôdzi konkrétne disciplinárne opatrenia, t.z.:
  6.3.4.2.1. úhradu vzniknutej škody
  6.3.4.2.2. verejné napomenutie
  6.3.4.2.3. finančný postih
  6.3.4.2.4. trvalý alebo dočasný zákaz chovu alebo použitia psa
  6.3.4.2.5. vylúčenie z radov členov klubu.
 7. Zásady hospodárenia
  7.1. SKCHP ako právnická osoba hospodári samostatne a zodpovedá za svoje finančné záväzky na základe ročného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedajú jednotliví členovia výboru, t.z.: predseda a ekonóm.
  7.2. SKCHP má vedený bežný účet v peňažnom ústave, s ktorým disponuje spoločne ekonóm, predseda a tajomník.
  7.3. O hospodárení sa vedú tieto záznamy:
  7.3.1. pokladničný denník spolu s potvrdeniami o príjmoch a výdavkoch,
  7.3.2. záznamy o pohybe prostriedkov podľa výpisov z bežného účtu,
  7.3.3. súpis majetku a inventarizácie,
  7.3.4. prehľad o platení členských príspevkoch a poplatkov.
  7.4. Zdroje príjmov tvoria: zápisné a členské príspevky, poplatky, príjmy z vlastnej činnosti a dary. Príjmy slúžia na pokrytie výdavkov podľa schváleného plánu hospodárenia.
  7.5. SKCHP sa zaväzuje iba do výšky svojho majetku.
  7.6. Agendu hospodárenia vykonáva ekonóm, ktorý spracuje plán rozpočtu a hospodárenia na bežný rok, sleduje stav hospodárenia a raz ročne vykonáva inventarizáciu majetku SKCHP, zabezpečuje styk s daňovým a štatistickým úradom.
 8. Vznik a zánik SKCHP
  8.1. SKCHP vzniklo dňom registrácie na MV a ŽP SR t.j. dňa 25. 7. 1990, číslo registrácie VUS/1-900/90-1868.
  8.2. SKCHP zaniká rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodnú 3/4 prítomných členov na členskej schôdzi. Táto ustanoví likvidačnú komisiu, ktorá vykoná likvidáciu a rozdelenie majetku, t.z. usporiada všetky finančné záväzky a prebytok rozdelí medzi členov.
 9. Záverečné ustanovenia
  Tieto stanovy boli doplnené, prerokované a schválené na Členskej a mimoriadnej Výročnej členskej schôdzi dňa 29.06.2019.
 10. Každá zmena stanov, doplnenie, alebo úprava musí byť odoslaná na: Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress