Propozície ku klubovej a špeciálnej výstave pudlov 2020

Novinky

Komentáre vypnuté na Propozície ku klubovej a špeciálnej výstave pudlov 2020 / 26. júla 2020

Jubilejná Klubová výstava pudlov pri príležitosti 50. výročia založenia klubu 12.09.2020 a špeciálna výstava pudlov 12.09.2020

  • PROVPOZÍCIE NA STIAHNUTIE vo formáte *.PDF

Miesto konania + ubytovanie: Kamenný Mlyn – Vajarský, Plavecký Štvrtok www.kamennymlyn.sk 

Rozhodcovia

 
  KV:12.09.2020 Peter Friedrich Berchtold, Rakúsko
  ŠV:12.09.2020 Doris Payerl, Rakúsko
       

SKCHP si vyhradzuje právo na zmeny rozhodcov.

Tituly

 

CAJC: čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých – môže sa udeliť v triede mladých, osobitne psom a sukám s ocenením výborný 1.

CAC: čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy, môže sa udeliť v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, psom a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie výborný 1.

Reserve CAC: udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej a šampiónov jedincom s ocenením výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.

Junior BOB – Najkrajší mladý jedinec plemena: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa alebo suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC = Klubový víťaz mladých resp. Víťaz špeciálnej výstavy mladých.

Jubilejný klubový víťaz: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na KV .

Víťaz špeciálnej výstavy: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na ŠV.

BOB a BOS: Do súťaže nastupujú všetci držitelia Jubilejný klubový víťaz, resp. Víťaz špeciálnej výstavy, CAJC a V 1 veteráni, osobitne pre každú farbu a veľkosť. 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. 

Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Triedy

 

Mladšieho dorastu

 

  od ukončeného očkovania– do 6 mesiacov
Dorastu   od 6 – do 9 mesiacov
Mladých   od 9 – do 18 mesiacov
Stredná   od 15 – do 24 mesiacov
Otvorená   od 15 mesiacov
Šampiónov   od 15 mesiacov, pre držiteľov titulu Národný alebo medzinárodný šampión. Potvrdenie o získaní titulu musí byť priložené k prihláške
Čestná   Podmienky ako trieda šampiónov. Bez nároku na CAC. Nesúťaží o BOB.
Veteránov   od  8 rokov

 

Program

 

09:00 – 10:00        Príjem psov

10:00 – 12:00        Posudzovanie Jubilejná Klubová výstava

13:00 – 15:00        Posudzovanie Špeciálna výstava

15:00                     Záverečné súťaže (spolu pre KV a ŠV)

 

Všeobecné podmienky

 

NA VÝSTAVE je ZaKáZané LAKOVANIE a používanie prípravkov pozmeňujúcich farbu a štruktúru srsti !!!

  • Vystavovateľ sa riadi platnými ustanoveniami výstavných poriadkov FCI, SKJ a SKCHP.
  • Pri vstupe na výstavu je vystavovateľ povinný predložiť očkovací preukaz s platným očkovaním v rozsahu platných veterinárnych predpisov a vstupný list.
  • Vystavovateľ je povinný dodržiavať všetky veterinárne a bezpečnostné predpisy, zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí sám alebo jeho pes (suka) na výstave.
  • Vstupné listy budú k dispozícii od 7.9.2020 v online clubdogshow.sk
  • Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho kruhu a organizátora výstavy, je povinný nastúpiť so psom k posudzovaniu včas, inak stráca nárok na posúdenie svojho psa. Vystavovateľ, ktorý opustí výstavu pred ukončením, stráca nárok na vecné ceny.
  • Ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin (aj zrušenie výstavy z epidemiologických dôvodov), budú poplatky použité na krytie nevynutných nákladov spojených s jej prípravou. Organizátor v tom prípade bude refundovať vystavovateľom 30% zo zaplatených poplatkov.
  • V deň konania výstavy bude nutné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia. (napr. rúška počas posudzovania, rukavice, odstupy, dezinfekcia a pod.)

Veterinárne podmienky

 

Každý pes musí mať veterinárny preukaz (pet passport) s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a hepatitíde.

Záverečné súťaže konané na oboch výstavách

Do jednotlivých súťaží nastupujú víťazi spoločne z KV aj ŠV.

 

najkrajší pár: do súťaže nastupujú pes a suka rovnakého výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby, posúdené na tejto výstave.

najkrajšia chovateľská skupina: pozostáva z minimálne 3 a maximálne 5 jedincov rovnakej farby a veľkosti, bez rozdielu pohlavia, odchované v jednej chovateľskej stanici. Nemusia byť vo vlastníctve chovateľa. Súťaž sa prihlasuje aj v deň konania výstavy.

DIEŤA A PES: deti do 9 rokov.

JUNIORHANDLING:

  1. kategória – od 9 – 13 rokov,
  2. kategória – od 14 – 17 rokov.

najkrajší MODERNý STRIH

NAJKRAJŠÍ BABY STRIH

NAJKRAJŠÍ TERIÉR STRIH

najkrajší kONTINENTálny STRIH: súťaž je pre majiteľov psov, ktorí majú pudla ostrihaného v danom strihu, ktorý bol posúdený na výstave.

najkrajší PUDEL triedy MLADŠIEHO DORASTU: titul získa najlepší pudel z triedy mladšieho dorastu, ocenení v riadnom posudzovaní známkou veľmi nádejný 1., spolu psi a suky všetkých farieb a veľkostí.

najkrajší PUDEL triedy dorastu: titul získa najlepší pudel z triedy dorastu, ocenení v riadnom posudzovaní známkou veľmi nádejný 1. O titul súťažia spolu pudle všetkých farieb a veľkostí.

Najlepší pudel triedy čestnej: o titul súťažia spolu všetci psy a suky prihlásené do triedy čestnej, ocenení výborný 1. Posudzujú sa spolu všetky farby a veľkosti.

Najkrajší pudel – veterán: o titul súťažia spolu psi a suky všetkých farieb a veľkostí, ocenení: výborný 1.

bis junior: titul získa najlepší mladý pudel. Do súťaže nastupujú držitelia titulu Junior BOB, spolu všetky farby a veľkosti, z oboch výstav naraz.

bis: titul získa najlepší pudel výstavy. Do súťaže nastupujú držitelia titulu BOB, spolu všetky farby a veľkosti, z oboch výstav naraz.

Uzávierky a poplatky

 

POZOR! Pre každú výstavu treba vytvoriť samostatnú prihlášku.  Pri platbe v jednej sume treba do poznámky napísať oba VS.

uzávierka 28.08.2020  

Poplatok pre člena klubu ya jednu výstavu

Poplatok pre nečlena klubu

za jednu výstavu

trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov

 

30 € 45 €
trieda mladšieho dorastu, trieda dorastu, trieda čestná, trieda veteránov 20 € 25 €
záverečné súťaže: pár, skupina, dieťa a pes, Juniorhandling (jedna výstava) 15 € 20 €

Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Pred prihlasovaním si nezabudnite zakliknúť prípadné členstvo v klube.

Parkovné a vstupné sa neplatí.

Členský príspevok 20 € je možné zaplatiť priamo na výstave.

Informácie: info@pudelklub.sk

Bankové spojenie

 

Názov účtu:                 Slovenský klub chovateľov pudlov

Číslo účtu:                                  43431062/0200

IBAN:                     SK73 0200 0000 0000 4343 1062

SWIFT:                   SUBASKBX

Banka:                          Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Prihlasovanie len online!

 

www.clubdogshow.sk

Jubilejná KV, 50. výročie založenia klubu, 12.09.2020 (CAC)

ŠV pudlov 12.09.2020 (CAC)