Členovia klubu

Zoznam členov SKCHP (spracované k apríl 2021)

Arpášová Timea
Balážová Lenka
Baloghová Barbara
Bártová Margita
Bartková Viera
Bartošová Lenka
Bednariková Dana
Beňovská Viera
Bombošová Viera
Boriková Denisa
Cupáková Jana
Čarnecká Jana
Čarnecká Michaela
Danková Patrícia
Držíková Petra
Dulanská Monika
Dobrovodská  Mária
Ďúranová Tatiana
Drtinová Marie
Ďurišová  Katarína
Denčiaková Miriama
Fekete Zlatica
Fekete Ján
Faith Jana
Furdíková Lucia
Gajdošová Andrea
Garajová Bohdana
Gerincová Nora
Gräczer Ivana
Galierik Tomáš
Gallina Katarína
Grossmanová Andrea
Halásová Tatiana
Heinereichová Jana
Hvizdošová Jaroslava
Homolová Ivana
Hanáková Jana
Hašková Eva
Haško Martin
Ištóková Beáta
Ježeková Helga
Juríková Katarína
Jursa Peter
Kažimírová Magdaléna
Koleničová Miroslava
Kotešovský Rudolf
Kabátová Zuzana
Kašparová Hana
Kočiš Marián
Kučera Tomáš
Kollár Miroslava
Koštialová Timea
Klincová Daniela
Kratochvílová Anna
Krupár Jaroslav
Kočišová-Cerulíková Alexandra
Králová Edita
Kremserová Ľubica
Kriváňová Ingrid
Ladická Adriana
Lardelli Denisa
Lőrinčíková Helena
Lorinczová Zlatica
Lilinger František
Macková Andrea
Mackyová Lujza
Molnárová Anna
Majdlenová Mária
Matúšová Monika
Mayer Denisa
Nemcová Beáta
Miškanin Marián
Mužla Miroslav
Nemeth Vladimír
Okálová Zuzana
Palečková Katarína
Palušeková Barbora
Pavlík Bezáková Zuzana
Pažitná Martina
Požgay Juraj
Podmanická Mária
Pócsová Ildikó
Popelková Lucia
Poracká Monika
Plísková-Ulrichová Petra
Prochotská Katarína
Račkajová Gizela
Rozholdová Nadežda
Rybárová Radoslava
Sališová Nina
Sládeková Lucia
Suchá Marta
Suchoňová Zuzana
Svetlíková Ivana
Sviatko Michal
Szárazová Eva
Szőke Eva
Švarcová Zuzana
Tomeček Peter
Tomečková Andrea
Vančová Andrea
Vlček Branislav
Vidovencová Ivana
Zadrabajová Zuzana
Zvoníčková Vlasta

Zoznam čestných členov SKCHP

Gizela Račkajová
Marta Suchá
Rudolf Kotešovský
Juraj Požgay
Margita Bártová
František Lilinger

Všetkým uvedeným členom úprimne ďakujeme za podporu, odhodlanie, dlhoročný prínos pre SKCHP ako aj pre plemeno pudel ako také.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PÔSOBNOSTI SKCHP

Členovia SKCHP (menovite a po jednom) udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom členstva, chovateľstva, evidencie, komunikácie, prihlasovania sa na výstavy a čiastočného zverejnenia v zmysle zákonov SLOVENSKEJ REPUBLIKY a EURÓPSKEJ ÚNIE, Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ako ja smerníc, nariadení v platnom znení a v znení neskorších predpisov.

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV PUDLOV („SKCHP“) a výbor SKCHP, postupuje v zmysle vyššie uvedeného dobrovoľného súhlasu zodpovedne a zákonne s dodržiavaním zásad mlčanlivosti a kódexu SKCHP o spracúvaní osobných údajov, resp. údajov spadajúcich do pôsobnosti SKCHP, ako občianskeho združenia SKCHP a klubu ÚKK.

Mlčanlivosť a Kódex SKCHP

Výbor SKCHP a jeho členovia, členovia SKCHP, ako aj SKCHP, menovite a jednotlivo v rámci členskej základne, ako aj funkcionárov SKCHP, podľa priradenej role a funkcie s platným mandátom jej výkonu:

  • sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré SKCHP spracúva, resp. sú im poskytnuté, alebo vzájomne zdieľané. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
  • Ďalej zaväzuje mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby a osoby, (ak k tomu dôjde aj právnické osoby), ktoré prídu do styku s osobnými údajmi.

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení členského pomeru, služobného pomeru alebo obdobného vzťahu osôb do odvolania, alebo zrušenia. Kódex správania, a to najmä na účely spresnenia uplatňovania zákonov a nariadení, alebo osobitného predpisu v súvislosti s predmetom kódexu správania, sa uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov s neustálou aktualizáciou a bezpečným uchovávaním ako:

  • identifikačné údaje podľa prihlášky členskej, výstavnej, alebo inak získaných potrebných údajov, meno a priezvisko, člena alebo štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v mene člena SKCHP, ďalej osoby, zvieraťa, údajov plemennej knihy, údajov z iného štátu ako členského štátu EÚ, alebo EÚ a plemennej knihy ÚKK.
  • Člen združenia, SKCHP, sa zaväzuje dodržiavať schválený kódex správania, ak je to nutné vzniká aj záväzok podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania schváleného kódexu správania v súlade s pravidlami a postupmi na monitorovanie dodržiavania kódexu správania, podľa práv a povinností pri výkone monitorovania dodržiavania schváleného kódexu správania, výborom SKCHP.
  • Podľa predmetu a účelu spracúvania osobných údajov, na ktorý sa kódex správania vzťahuje a uplatňuje, (alebo návrhu zmeny schváleného kódexu správania, alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správania) v aktuálnom znení,
  • ďalej potvrdzuje účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, s ktorými členovia súhlasia a dobrovoľne ich poskytli, v zmysle danej kategórie osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, identifikáciu príjemcu (v pôsobnosti SKCHP), alebo kategóriu príjemcu (v pôsobnosti ÚKK) t.j. osobných údajov, podľa spracovateľských činností, a pravidiel a postupov monitorovania a dodržiavania kódexu správania.
  • SKCHP, nakladá s údajmi zákonne a zodpovedne, schváleným spôsobom podľa činnosti SKCHP, role a mandátu funkcionárov, písomne v papierovej forme, nevyhnutne v elektronickej podobne, a to zabezpečeným IT spôsobom, na legálnom PC spĺňajúcom základné bezpečnostné požiadavky, šifrovanie, ako aj bezpečnú https komunikáciu s bezpečnostným SW a platnou licenciou.

SKCHP dbá na informovanosť, poučenie, zodpovednosť, práva a záväzky členov, výboru a kontrolnej a revíznej komisie.