Členovia klubu

Zoznam členov SKCHP (spracovanie – Jún 2021)

Arpášova Timea
Balážová Lenka
Balogová Barbara
Bartková Viera
Bartošová Lenka
Bártová Margita
Bednáriková Dana
Beňovská Viera
Bombošová Viera
Bóriková Denisa
Brezovický Otto
Buday Tomáš
Cupáková Jana 
Čarnecká Jana
Čarnecká Michaela
Danková Patrícia
Denčiakova Miriama
Dobrovodska Maria
Drábeková Zuzana
Drtinová Mária
Držíková Petra
Dulanska Monika
Ďuranová Tatiana
Ďurišová Katarína
Faith Jana
Fekete Ján
Fekete Zlatica
Filipová Terézia
Furdíková Lucia 
Gajdošová Andrea
Galierik Tomáš
Gallina Katarína
Garajová Bohdana
Gerincova Nora
Gerinec Ondrej
Gomboš Samuel
Gräczer Ivana
Grossmannova Andrea
Hajdúchová Margaréta
Halásová Tatiana
Hanáková Jana
Hanzelová Dana
Haško Martin
Hašková Eva
Havran Peter
Heinereichová Jana
Homolova Ivana
Hrušovská Monika
Hvizdošová Jaroslava
Ištokova Beáta
Ješková Lenka
Ježeková Helga
Juríková Katarína
Jursa Peter
Kabátová Zuzana
Kamasová Janette
Kašparová Hana
Kažimírová Magdaléna 
Klincová Daniela
Kočiš Marián
Kočišová-Ceruliková Alexandra
Kollár Miroslava
Koleničová Miroslava
Kollerová Dana
Koštialová Timea
Kotešovský Rudolf
Králova Edita
Kratochvílová Anna
Kremserová Ľubica
Kriváňová Ingrid
Krupár Jaroslav
Kučera Tomáš
Ladická Adriána
Lardelli Denisa
Laurovič Darina
Lešková Katarína
Lilinger František
Lőrincova Zlatica
Lorinčíková Helena
Macková Andrea
Mackyová Lujza
Machová Zuzana
Majdlenová Mária
Matušová Monika
Mayer Denisa
Mirguš Rastislav
Miškanin Marián
Molnár Anna
Mužila Miroslav 
Mužilová Lenka
Nemcová Beáta
Nemeth Vladimír
Nitschneiderová Eva
Okálová Zuzana
Palečková Katarína
Palušeková Barbora
Pavlík Bezakova Zuzana
Pažitná Martina
Pečenka Filip
Piesová Martina
Pliskova-Ulrichova Petra
Pócsová Ildiko
Podolová Silvia
Podmanická Mária
Popelková Lucia
Poracká Monika
Porubčanská Michaela
Požgay Juraj
Prochotská Katarína
Račkajová Gizela
Reiprichova Nikoleta
Rozholdová Nadežda
Rybárová Radoslava
Sališová Nina
Sárazová Timea
Sládeková Lucia
Slezáková Kateřina
Sidorová Bianka
Stanko Kristián
Styková Viktória
Suchá Marta
Suchoňová Zuzana
Sušková Barbora
Svetlíkova Ivana
Sviatko Michal
Svobodová Jana
Szárazová Eva
Szőke Eva
Škremka Boris
Škrková Adriána
Šramová Ivana
Šušková Barbora
Švarcová Zuzana
Tessediková Dana
Tomeček Peter
Tomečková Andrea
Ulbrichová Gabriela
Vančová Andrea
Vasiliak Lenka
Vavrinkovič Tomáš
Vecichová Katarína
Vidovencová Ivana
Vlček Branislav
Zabradajová Zuzana
Zvoníčková Vlasta

Zoznam čestných členov SKCHP

Gizela Račkajová
Marta Suchá
Rudolf Kotešovský
Juraj Požgay
Margita Bártová
František Lilinger

Všetkým uvedeným členom úprimne ďakujeme za podporu, odhodlanie, dlhoročný prínos pre SKCHP ako aj pre plemeno pudel ako také.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PÔSOBNOSTI SKCHP

Členovia SKCHP (menovite a po jednom) udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom členstva, chovateľstva, evidencie, komunikácie, prihlasovania sa na výstavy a čiastočného zverejnenia v zmysle zákonov SLOVENSKEJ REPUBLIKY a EURÓPSKEJ ÚNIE, Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ako ja smerníc, nariadení v platnom znení a v znení neskorších predpisov.

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV PUDLOV („SKCHP“) a výbor SKCHP, postupuje v zmysle vyššie uvedeného dobrovoľného súhlasu zodpovedne a zákonne s dodržiavaním zásad mlčanlivosti a kódexu SKCHP o spracúvaní osobných údajov, resp. údajov spadajúcich do pôsobnosti SKCHP, ako občianskeho združenia SKCHP a klubu ÚKK.

Mlčanlivosť a Kódex SKCHP

Výbor SKCHP a jeho členovia, členovia SKCHP, ako aj SKCHP, menovite a jednotlivo v rámci členskej základne, ako aj funkcionárov SKCHP, podľa priradenej role a funkcie s platným mandátom jej výkonu:

  • sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré SKCHP spracúva, resp. sú im poskytnuté, alebo vzájomne zdieľané. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
  • Ďalej zaväzuje mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby a osoby, (ak k tomu dôjde aj právnické osoby), ktoré prídu do styku s osobnými údajmi.

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení členského pomeru, služobného pomeru alebo obdobného vzťahu osôb do odvolania, alebo zrušenia. Kódex správania, a to najmä na účely spresnenia uplatňovania zákonov a nariadení, alebo osobitného predpisu v súvislosti s predmetom kódexu správania, sa uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov s neustálou aktualizáciou a bezpečným uchovávaním ako:

  • identifikačné údaje podľa prihlášky členskej, výstavnej, alebo inak získaných potrebných údajov, meno a priezvisko, člena alebo štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v mene člena SKCHP, ďalej osoby, zvieraťa, údajov plemennej knihy, údajov z iného štátu ako členského štátu EÚ, alebo EÚ a plemennej knihy ÚKK.
  • Člen združenia, SKCHP, sa zaväzuje dodržiavať schválený kódex správania, ak je to nutné vzniká aj záväzok podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania schváleného kódexu správania v súlade s pravidlami a postupmi na monitorovanie dodržiavania kódexu správania, podľa práv a povinností pri výkone monitorovania dodržiavania schváleného kódexu správania, výborom SKCHP.
  • Podľa predmetu a účelu spracúvania osobných údajov, na ktorý sa kódex správania vzťahuje a uplatňuje, (alebo návrhu zmeny schváleného kódexu správania, alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správania) v aktuálnom znení,
  • ďalej potvrdzuje účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, s ktorými členovia súhlasia a dobrovoľne ich poskytli, v zmysle danej kategórie osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, identifikáciu príjemcu (v pôsobnosti SKCHP), alebo kategóriu príjemcu (v pôsobnosti ÚKK) t.j. osobných údajov, podľa spracovateľských činností, a pravidiel a postupov monitorovania a dodržiavania kódexu správania.
  • SKCHP, nakladá s údajmi zákonne a zodpovedne, schváleným spôsobom podľa činnosti SKCHP, role a mandátu funkcionárov, písomne v papierovej forme, nevyhnutne v elektronickej podobne, a to zabezpečeným IT spôsobom, na legálnom PC spĺňajúcom základné bezpečnostné požiadavky, šifrovanie, ako aj bezpečnú https komunikáciu s bezpečnostným SW a platnou licenciou.

SKCHP dbá na informovanosť, poučenie, zodpovednosť, práva a záväzky členov, výboru a kontrolnej a revíznej komisie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress