Chovateľský a zápisný poriadok

Chovateľský a zápisný poriadok SKCHP (CHZP SKCHP) vychádza a korešponduje s chovateľským poriadkom SKJ (CHP SKJ) v príslušnom, vhodnom spracovaní a znení v podmienkach SKCHP.

Pre farby uznané štandardom FCI:

1. Účel a pôsobnosť
1.1. Tento Chovateľský a zápisný poriadok (ďalej len CHZP) slúži na usmernenie chovu pudlov s preukazom o pôvode FCI na Slovensku, v zmysle štandardu Medzinárodnej kynologickej organizácie (ďalej len FCI), so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností plemena.
1.2. Každý, kto sa chce zaoberať chovom pudlov na Slovensku v zmysle zásad FCI musí dodržiavať Stanovy a Chovateľský a zápisný poriadok SKCHP.
1.3. Rovnako právnická alebo fyzická osoba, ktorá z poverenia SKCHP vedie plemennú knihu pudlov na Slovensku a vydáva preukazy o pôvode FCI je povinná sa riadiť vo svojej činnosti ustanoveniami tohto CHZP. Pri ich porušení má SKCHP právo poveriť vedením plemennej knihy inú právnickú, alebo fyzickú osobu.

2. Plemeno pudel
Plemeno pudel v zmysle tohto poriadku tvoria pudle (všetkých výškových a farebných variant) s platným preukazom o pôvode, vydaným niektorou z členských, alebo pridružených organizácií FCI, ktorí sú zapísaní do Slovenskej plemennej knihy psov, prostredníctvom ÚNIE KYNOLOGICKÝCH KLUBOV (ďalej len UKK).

3. Majiteľ a chovateľ
3.1. Majiteľom pudla je občan starší ako 18 rokov (t.j 18 rokov veku a viac) s trvalým pobytom na Slovensku, člen SKCHP, ktorý vlastní pudla s preukazom o pôvode FCI registrovaným v Slovenskej plemennej knihe psov, na Slovensku.
3.2. Majiteľ chovnej suky, ktorý má zaregistrovaný medzinárodne chránený názov chovateľskej stanice v registri Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a v medzinárodnom registri a požiada o jej pripustenie, stáva sa chovateľom šteniat po tejto suke.
3.3. Každý majiteľ pudla sa zaväzuje, že:
3.3.1. nebude odchovávať pudlov bez preukazu o pôvode,
3.3.2. pudlov, ktorých vlastní bude držať vo vyhovujúcich hygienických a životných podmienkach v dobrom zdravotnom stave,
3.3.3. umožní orgánom SKCHP kontrolovať dodržiavanie tohto ustanovenia a ustanovení CHZP aj v mieste chovu,
3.3.4. do 1 mesiaca oznámi akúkoľvek zmenu v držbe svojich pudlov s preukazom o pôvode FCI.

4. Chovné pudle
4.1. Chovné pudle, psy aj suky v zmysle tohto poriadku a zásad FCI musia spĺňať tieto podmienky:
4.1.1. úspešne absolvovanú bonitáciu (zaradenie do chovu). Pudel absolvuje bonitáciu od 15 mesiacov veku, u veľkých pudlov od 18 mesiacov veku;
4.1.2. k bonitácii doložiť potvrdenie o vyšetrení luxácie pately – zapísané v preukaze pôvodu pre toy, trpasličích a stredných pudlov;
4.1.3. k bonitácii doložiť potvrdenie o genetickom vyšetrení progresívnej retinálnej atrofie prcd – PRA, pre toy, trpasličích a stredných pudlov nie staršie ako 12 mesiacov s účinnosťou od 1.1.2011;
4.1.4. k bonitácii doložiť potvrdenie o vyšetrení dysplázie bedrových kĺbov (DBK) pre stredných a veľkých pudlov veterinárom ustanoveným klubom, (ďalej len SPDD). Vyhodnocuje sa na základe predloženého, správne vyhotoveného RTG snímku DBK veterinárnym lekárom (ďalej len SPDD) minimálne 30 dní vopred;
4.1.4.1. Bonitácia: je objektívny a v konečnom výsledku nemenný proces komplexného posúdenia, zmerania a zhodnotenia zvieraťa min. trojčlennou komisiou, pozostávajúcou z členov výboru SKCHP. Zviera je posúdené z pohľadu jeho zdravotného stavu, stavby tela, temperamentu a pohybu. Celý proces je riadne spísaný v bonitačnej karte s výsledkom chovná-ý, alebo nechovná-ý. Po podpise karty zúčastnenými stranami sa originál odovzdá majiteľom pudla a kópia zostáva v registratúre klubu. Mimoriadna, alebo individuálna bonitácia nie je možná, nakoľko spoločným rozhodnutím SKCHP bolo stanovené konanie bonitácie min 1x ročne, prípadne viac (jarná a jesenná bonitácia) a to rozhodnutím Výboru SKCHP. Zároveň podmienkou chovnosti okrem bonitácie je absolvovanie KV, alebo ŠV, ktoré sa konajú spravidla raz ročne.

Kontrola snímku na Bonitácii a pre účely SKCHP je vykonávaná na základe posúdenia RTG snímku v SPDD /Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK/. Postupovať je potrebné podľa ich pravidiel s dodržaním a splnením potrebného: https://www.savlmz.sk/odborne-sekcie/spdd

Správne vyhotovený RTG DBK, ktorý bude SKCHP k bonitácií akceptovať musí viditeľne obsahovať: Číslo microchipu, označenie strany zvieraťa, meno psa, dátum vyhotovenia resp. všetko potrebné podľa podmienok SPDD.
4.1.5. sú registrovaní v plemennej knihe UKK ako chovní;
4.1.6. sú vo veku do 8 rokov – suky (a hlavne s dôsledným prihliadaním na morálny, fyzický a zdravotný stav suky a jej prirodzenej schopnosti vrhnúť štence: prirodzene, asistovane či chirurgicky veterinárom),
psi môžu kryt bez obmedzenia – t.j. s dôsledným prihliadaním na morálny, fyzický a zdravotný stav jedinca, ako aj schopnosti prirodzeného krytia, asistovaného krytia, alebo inseminácie, resp. inseminácie post mortem, pod veterinárnym dohľadom.
Výnimku vekovej hranice u chovných jedincov udeľuje chovateľské kolégium SKCHP.
4.1.7. Povinne dodatočné oftalmologické vyšetrenie pri staršom krycom psovi.
4.2. Do chovu nesmú byť zaradení jedinci, u ktorých bol vykonaný zákrok na odstránenie, alebo zakrytie akejkoľvek anatomickej, alebo exteriérovej chyby, ktorý je podľa štandardu dôvodom pre vylúčenie z chovu.
4.3. V prípade, že sa v chove suky, alebo psa vyskytli aspoň dva vrhy (2 párenia), kde šteňatá majú chyby exteriéru s vyšším stupňom dedičnosti – index formátu, výška, kryptorchizmus, monorchizmus, nedostatky v chrupe a záhryze, farebné znaky – má výbor SKCHP právo zrušiť chovnosť rodičov týchto šteniat. Túto skutočnosť musí SKCHP oznámiť plemennej knihe na Slovensku.
4.4. Vylúčenie z chovu nie je časovo obmedzené.
4.5. Chyby vylučujúce z chovu:
4.5.1. u veľkých pudlov – výsledok vyšetrenia DBK – stupeň D;
4.5.2. u stredných, trpasličích a toy pudlov – výsledok vyšetrenia luxácie pately – stupeň 2;
4.5.3. u stredných, trpasličích a toy pudlov – výsledok genetického vyšetrenia PRA formy prcd – P/P;
4.5.4. u stredných, trpasličích a toy pudlov – výsledok oftalmologického vyšetrenia s vylučujúcimi vadami;
4.5.5. exteriérové chyby vylučujúce z chovu podľa štandardu FCI, zistené pri bonitácii v zmysle štandardu plemena pudel.

5. Chov a riadenie chovu
5.1. Chov je v zmysle zásad FCI a tohto poriadku cieľavedomá plemenitba pudlov, ktorí sú zaradení do registra chovných.
5.2. Druh chovu je riadený, to znamená, že poradca chovu navrhne jedného až troch psov, z ktorých si chovateľ vyberá. Prípadne si chovateľ navrhne plemenného psa sám, pričom poradca chovu výber schváli alebo zamietne. Zamietnuť môže iba ak navrhnuté spojenie chovateľom nie je v súlade s chovateľskými cieľmi klubu, o čom rozhoduje chovateľské kolégium SKCHP. Chovateľské kolégium je tvorené hlavným poradcom chovu, druhým poradcom chovu (ak je) a členmi výboru prizvanými hlavným poradcom chovu k danej problematike, podľa potreby. Chovateľské kolégiu je vždy v nepárnom počte. O výsledku sa zaznamená písomný zápis rozhodnutia.

6. Odporúčanie na párenie
6.1. Základnou podmienkou pre chov pudlov podľa zásad FCI a v zmysle tohto CHZP je včasné vyhotovenie odporúčania na párenie poradcom chovu, na základe písomnej, alebo elektronickej žiadosti majiteľa chovnej suky, zaslanej najneskôr do 6 týždňov pred očakávaným pripustením. Tlačivo – žiadosť, si chovateľ vyhľadá www.pudelklub.sk, resp. vyžiada od poradcu chovu. Vo výnimočných prípadoch môže byť odporúčanie na párenie vydané v kratšom čase, avšak poplatok za jeho vydanie bude zvýšený o expresný príplatok.
6.2. Odporúčanie na párenie obsahuje tieto údaje: mená chovnej suky a krycích psov, dátumy narodení, názvy plemenných kníh a registračné čísla, adresy majiteľov, doba platnosti odporúčania, dátum a podpis poradcu, ktorý odporúčanie vydal.
6.3. Aj starší chovný jedinec musí mať v čase aktívneho použitia v chove vykonané platné zdravotné vyšetrenia. Ak starší jedinec nebol vyšetrený geneticky na prcd – PRA, platnosť priameho oftalmologického vyšetrenia je maximálne 12 mesiacov k dátumu párenia.
6.4. Po uskutočnení párenia uhradí majiteľ chovného psa na účet SKCHP klubom stanovený poplatok za párenie.
6.5. Platnosť „Odporúčania na párenie“ je 6 mesiacov odo dňa vyhotovenia a môže byť na požiadanie len raz predĺžené (ak nedošlo k pripusteniu). Odporúčanie platí vždy len na jedno párenie.
6.6. Párenie bez „Odporúčania na párenie“ vydaného poradcom chovu SKCHP, alebo svojvoľné dopisovanie, prípadne zmena navrhovaných krycích psov sa považuje za vážny chovateľský priestupok a musí byť predmetom disciplinárneho pokračovania.
6.7. Ak jedinec, ktorý má byť použitý v chove, nemá genetické vyšetrenie prcd – PRA, môže byť pripustený len s jedincom s genetickým vyšetrením prcd – PRA s výsledkom N/N u stredných, trpasličích a toy pudlov.

7. Párenie
7.1. V chove SKCHP sa môžu páriť iba chovné pudle s preukazom o pôvode FCI na základe „Odporúčania na párenie“.
7.2. Párenie suky v priebehu jedného hárania dvoma krycími psami je neprípustné.
7.3. Pred párením sa doporučuje majiteľom suky a psa dohodnúť písomne primeranú odplatu za párenie.
7.4. V SKCHP je možné so súhlasom poradcu chovu uskutočniť umelú insemináciu, pričom toto potvrdí veterinárny lekár s uvedením údajov o psovi, ktorého semeno použil.
7.5. V prípade nežiadúceho párenia chovnej sučky musí jej majiteľ zdôvodniť príčiny a oznámiť prípadný vrh poradcovi chovu. Šteňatá z tohto vrhu nebudú zapísané do plemennej knihy.

8. Vrh
8.1. Chovná suka môže mať vrh iba raz v kalendárnom roku. Ak sa suka hára častejšie, po vrhu môže byť opäť pripustená až po vynechaní jedného hárania.
8.2. Ak sa šteňatá do 75 dní od párenia nenarodia, je treba túto skutočnosť oznámiť poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa.
8.3. Majiteľ chovnej suky je povinný oznámiť narodenie šteniat do 5 dní poradcovi chovu aj majiteľovi krycieho psa.
8.4. Kontroly vrhu vykonáva poradca chovu, alebo ním poverená osoba napr. veterinárny lekár vo veku šteniat min. 6 týždňov.
8.5. Náklady spojené s kontrolou vrhu (cestovné 50% nákladov hradí chovateľ a 50% hradí klub, poplatok za každé skontrolované šteňa), a poplatky za úkony plemennej knihy hradí majiteľ chovnej suky. Ak kontrolný orgán SKCHP nezastihne chovnú suku a všetky šteňatá v starostlivosti majiteľa chovnej suky, považuje sa táto skutočnosť za porušenie CHZP. Za porušenie chovateľského poriadku sa považuje aj odmietavý postoj chovateľa, ktorý neumožní kontrolu vrhu.
8.6. Vykonaním kontroly vrhu nepreberá SKCHP zodpovednosť za chovateľa.
8.7. Majiteľ chovnej suky je pri predaji šteniat povinný v písomnej dohode o predaji uviesť všetky známe chyby a nedostatky šteniat, ktoré znižujú ich hodnotu.
8.8. Šteňa predáva novému majiteľovi výhradne chovateľ na základe písomnej dohody. Šteňatá musia byť pri predaji odčervené, očkované, označené a musia byť minimálne 49 dní staré.
8.9. Šteňatá a dospelé pudle, ktoré sa predávajú do zahraničia, musia mať exportný preukaz o pôvode. Na žiadosť chovateľa ho vybavuje plemenná kniha. Uvádza sa v ňom meno a adresa nadobúdateľa.
8.10. Komisionálny predaj šteniat nie je dovolený. Za komisionálny predaj sa považuje aj predaj šteniec akejkoľvek organizácií, alebo súkromnému podnikateľovi, ktorý sa zaoberá výkupom šteniat.
8.11. Majiteľ chovnej suky je povinný sa o ňu a celý vrh počas odchovu starať tak, aby bol zaručený dobrý a zdravý vývoj šteniat aj dobrý zdravotný stav a životné podmienky suky!

9. Poradcovia chovu
9.1. V SKCHP je jeden hlavný poradca chovu a to pre toy a trpasličích pudlov a pre stredných a veľkých pudlov. Hlavný poradca chovu, zodpovedá výboru SKCHP a členskej základni za chov pudlov na Slovensku. Prípadne ich môže byť viac, schválenie podlieha ČS a VČS.
9.2. Poradcovia chovu vydávajú „Odporúčanie na párenie“. Za svoju činnosť zodpovedajú výboru SKCHP.
9.3. Odvolania proti rozhodnutiu poradcu chovu je možné podať chovateľskému kolégiu SKCHP, ktorého rozhodnutie je konečné. V tomto prípade nie je poradca chovu členom chov. kolégia.

10. Plemenná kniha
10.1. Plemennú knihu vedie SKCHP schválená právnická alebo fyzická osoba podľa predpisov a zásad FCI a tohto CHZP. Do plemennej knihy – SPKP (Slovenská plemenná kniha psov) sa zapisujú šteňatá pudlov, ktoré splnili podmienky pre registráciu vrhu:
10.1.1. pochádzajú zo spojenia psov uvedených na odporúčaní na párenie;
10.1.2. chovateľ má schválený a medzinárodne chránený názov chovateľskej stanice;
10.2. Ďalej sa sem zapisujú importovaní jedinci s preukazom o pôvode, vydaným členskou krajinou FCI.
10.3. Importovaným jedincom sa pri zápise pridelí číslo v SPKP a dátum zápisu a zapíše sa do preukazu o pôvode. Pre zápis je potrebné doložiť potvrdenie od veterinára, že číslo mikročipu je identické s údajmi uvedenými v preukaze o pôvode.
10.4. Súčasťou plemennej knihy je aj Register plemennej knihy, kde sa registrujú importovaní jedinci zapísaní v plemenných knihách krajín, ktoré nie sú členmi FCI. Ďalej štence pochádzajúce po rodičoch, ktorí nemajú tri plné generácie predkov zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI.
10.5. Jedinci farieb uznaných štandardom FCI zapísaní v registri sa môžu páriť len s jedincami s preukazom o pôvode FCI
10.6. Vrh sa registruje vždy naraz, a to najneskôr do troch mesiacov od dátumu narodenia, po kontrole vrhu a čipovaní. Dodatočné hlásenie nie je prípustné.
10.7. Mená šteniat z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým písmenom. Názvy mien ďalších vrhov chovateľskej stanice zvyčajne nasledujú podľa abecedného poradia.
10.8. Zápis šteniat v SPKP sa robí na základe prihlášky na zápis šteniat, ktorú obdrží chovateľ od poradcu chovu, ktorý ju prekontroluje, potvrdí členstvo chovateľa a pošle na adresu SPKP na vybavenie.
10.9. Súčasťou prihlášky je: originál preukazu o pôvode suky, ak sa jedná o jej prvý vrh, pri zahraničnom párení aj fotokópia preukazu o pôvode psa a majiteľom psa potvrdené odporúčanie na párenie.

11. Preukaz o pôvode
11.1. Preukaz o pôvode pudla je verejná listina, ktorú vydáva na Slovensku výhradne SPKP. Pre každého psa sa vydáva len jeden originál.
11.2. Preukaz o pôvode sa vystavuje na formulári uznanom FCI, s uvedením členstva v FCI a v zastupujúcej organizácii SR v FCI.
11.3. Preukaz o pôvode je neprenosný a obsahuje nasledovné údaje:
11.3.1. meno psa a názov chovateľskej stanice;
11.3.2. označenie plemena, pohlavie, farba;
11.3.3. skratka plemennej knihy, číslo zápisu;
11.3.4. dátum narodenia a označenie mikročipom;
11.3.5. pôvod pudla preukázaný 3 generáciami predkov;
11.3.6. údaje o chovateľovi a majiteľovi;
11.3.7. hodnotenia na výstavách, bonitácii.
11.4. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môžu robiť podľa kompetencie: plemenná kniha, rozhodcovia, veterinárny lekár, ďalej chovateľ a majiteľ zapisuje len zmena vlastníctva psa s adresou.
11.5. V prípade zmeny majiteľa psa musí predchádzajúci majiteľ odovzdať preukaz o pôvode novému nadobúdateľovi.
11.6. Stratu preukazu o pôvode treba bezodkladne nahlásiť plemennej knihe, ktorá zabezpečí vydanie duplikátu. Rovnako treba nahlásiť najneskôr do 10 dní uhynutie, utratenie psa a preukaz poslať na znehodnotenie.

12. Chovateľská stanica
12.1. Názov chovateľskej stanice je neoddeliteľnou súčasťou mena psa. Majiteľom medzinárodne chránenej chovateľskej stanice môže byť len občan SR, starší ako 18 rokov.
12.2. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom registrácie v FCI. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celoživotný. Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice si budúci chovateľ vyžiada od poradcu chovu.
12.3. Každú zmenu majiteľa chovateľskej stanice a jej zánik v prípade smrti majiteľa bez určenie dedičov, prípadne z rozhodnutia chovateľa, treba oznámiť SKCHP do jedného mesiaca.

13. Záverečné ustanovenia
Tento CHZP bol prerokovaný, doplnený a schválený na Členskej a mimoriadnej Výročnej členskej schôdzi dňa 29.06.2019. .

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress