Členovia klubu

Zoznam členov s uhradeným členským poplatkom za rok 2018

(spracované k 20.4. 2018)

Arpášová  Timea
Balašová Eva
Balážová Lenka
Baloghová Barbara
Bartková Viera
Bartoš Boris
Bartošová Lenka
Bártová Margita
Bednariková Dana
Bombošová Viera
Cabanová  Ida
Čarnecká Jana
Danková Patrícia
Ďúranová Tatiana
Ďuriančiková Anna
Fadin Peter
Fekete Zlatica
Fekete Ján
Gajdošová Andrea
Galierik Tomáš
Gallina Katarína
Garajová Bohdana
Grossmannová Andrea
Halbichová Karla
Hanáková Jana
Hanzlová Anna
Haško Martin
Hašková Eva
Heinereichová Jana
Heinrichová Margita
Hezký Jiří
Hvizdošová Jaroslava
Ištóková Beáta
Ivaničová Kamila
Jursa Peter
Kabátová Zuzana
Kašparová Hana
Kažimirová Magdaléna
Klincová Daniela
Kolečanyová Alija
Kollar Miroslava
Kosová Jana
Košlíková Eva
Koštialová Timea
Kotešovský Rudolf
Kovalová Laura
Kovaříková Dana
Králová Edita
Kriváňová Ingrid
Krupár Jaroslav
Kružinská Adela
Kučera Tomáš
Kúchelová Zuzana
Ladická Adriana
Lardelli Denisa
Leca Andrej Antonio
Lilinger František
Lörinčíková Helena
Macková Andrea
Majdlenová Mária
Matúšová Monika
Mayer Denisa
Miškanin Marián
Molnárová Anna
Murcina Vladislav 
Nemcová Beáta
Nošková  Eva
Okálová Zuzana
Pajan Klaudia
Pastorková Lenka
Pažitná Martina
Plešková Lýdia
Plísková – Ulrichová Petra
Podmanická Mária
Poch Pavol
Pokorná Darina
Poláchová Slávka
Poracká Monika
Požgay Juraj
Prochotská Katarína
Račkajová Gizela
Rášová Regina
Richterová Jana
Rozholdová Nadežda
Sališová Nina
Sládeková Lucia
Slovenská Mária
Suchá Marta
Suchoňová Zuzana
Svarcová Zuzana
Szarazová Eva
Szöcsová Andrea
Szöke Eva
Szotáková Dagmar
Škremka Boris
Šotníková Kristína
Špesová Katarína
Števulová Silvia
Šufiarská Ivana
Šunová Eva
Tomečková Andrea
Vidovencová Ivana
Virgovičová Eva
Vlček Branislav
Wagnerová Dagmar

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PÔSOBNOSTI SKCHP

Členovia SKCHP (menovite a po jednom) udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom členstva, chovateľstva, evidencie, komunikácie, prihlasovania sa na výstavy a čiastočného zverejnenia v zmysle zákonov SLOVENSKEJ REPUBLIKY a EURÓPSKEJ ÚNIE, Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ako ja smerníc, nariadení v platnom znení a v znení neskorších predpisov.

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV PUDLOV („SKCHP“) a výbor SKCHP, postupuje v zmysle vyššie uvedeného dobrovoľného súhlasu zodpovedne a zákonne s dodržiavaním zásad mlčanlivosti a kódexu SKCHP o spracúvaní osobných údajov, resp. údajov spadajúcich do pôsobnosti SKCHP, ako občianskeho združenia SKCHP a klubu ÚKK.

Mlčanlivosť a Kódex SKCHP

Výbor SKCHP a jeho členovia, členovia SKCHP, ako aj SKCHP, menovite a jednotlivo v rámci členskej základne, ako aj funkcionárov SKCHP, podľa priradenej role a funkcie s platným mandátom jej výkonu:

  • sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré SKCHP spracúva, resp. sú im poskytnuté, alebo vzájomne zdieľané. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
  • Ďalej zaväzuje mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby a osoby, (ak k tomu dôjde aj právnické osoby), ktoré prídu do styku s osobnými údajmi.

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení členského pomeru, služobného pomeru alebo obdobného vzťahu osôb do odvolania, alebo zrušenia. Kódex správania, a to najmä na účely spresnenia uplatňovania zákonov a nariadení, alebo osobitného predpisu v súvislosti s predmetom kódexu správania, sa uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov s neustálou aktualizáciou a bezpečným uchovávaním ako:

  • identifikačné údaje podľa prihlášky členskej, výstavnej, alebo inak získaných potrebných údajov, meno a priezvisko, člena alebo štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v mene člena SKCHP, ďalej osoby, zvieraťa, údajov plemennej knihy, údajov z iného štátu ako členského štátu EÚ, alebo EÚ a plemennej knihy ÚKK.
  • Člen združenia, SKCHP, sa zaväzuje dodržiavať schválený kódex správania, ak je to nutné vzniká aj záväzok podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania schváleného kódexu správania v súlade s pravidlami a postupmi na monitorovanie dodržiavania kódexu správania, podľa práv a povinností pri výkone monitorovania dodržiavania schváleného kódexu správania, výborom SKCHP.
  • Podľa predmetu a účelu spracúvania osobných údajov, na ktorý sa kódex správania vzťahuje a uplatňuje, (alebo návrhu zmeny schváleného kódexu správania, alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správania) v aktuálnom znení,
  • ďalej potvrdzuje účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, s ktorými členovia súhlasia a dobrovoľne ich poskytli, v zmysle danej kategórie osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, identifikáciu príjemcu (v pôsobnosti SKCHP), alebo kategóriu príjemcu (v pôsobnosti ÚKK) t.j. osobných údajov, podľa spracovateľských činností, a pravidiel a postupov monitorovania a dodržiavania kódexu správania.
  • SKCHP, nakladá s údajmi zákonne a zodpovedne, schváleným spôsobom podľa činnosti SKCHP, role a mandátu funkcionárov, písomne v papierovej forme, nevyhnutne v elektronickej podobne, a to zabezpečeným IT spôsobom, na legálnom PC spĺňajúcom základné bezpečnostné požiadavky, šifrovanie, ako aj bezpečnú https komunikáciu s bezpečnostným SW a platnou licenciou.

SKCHP dbá na informovanosť, poučenie, zodpovednosť, práva a záväzky členov, výboru a kontrolnej a revíznej komisie.

Zoznam členov pre rok 2017

Arpášová Timea
Balašová Eva
Balážová Lenka
Baloghová Barbara
Bartková Viera
Bartoš Boris
Bartošová Lenka
Bártová Margita
Becková Ingrid
Bednariková Dana
Bombošová Viera 
Cabanová Ida
Čarnecká Jana
Danková Patrícia
Ďúranová Tatiana
Ďuriančiková Anna
Fadin Peter
Fekete Zlatica
Fekete Ján
Gajdošová Andrea
Galierik Tomáš
Garajová Bohdana
Gräczer Ivana
Grossmannová Andrea
Halbichová Karla
Hanáková Jana
Hanzlová Anna
Haško Martin
Hašková Eva
Heinereichová Jana
Heinrichová Margita
Hezký Jiří
Hvizdošová Jaroslava
Ištóková Beata
Jursa Peter
Kabátová Zuzana
Klincová Daniela
Kolečanyová Alija
Kollar Miroslava
Kopčová Miriam
Košlíková Eva
Koštialová Timea
Kotešovský Rudolf
Kovalová Laura
Králová Edita
Kriváňová Ingrid
Krupár Jaroslav
Kružinská Adela
Kučera Tomáš
Ladická Adriana
Lardelli Denisa
Lilinger František
Macková Andrea
Majdlenová Mária
Matejčík Peter
Matúšová Monika
Mayer Denisa
Miškanin Marian
Molnárová Anna
Nemcová Beata
Nošková Eva
Okálová Zuzana
Pajan Klaudia
Pastorková Lenka
Pažitná Martina
Plešková Lýdia
Plísková-Ulrichová Petra
Pokorná Darina
Poláchová Slávka
Poracká Monika
Požgay Juraj
Prochotská Katarína
Račkajová Gizela
Rášová Regina
Richterová Jana
Rozholdová Nadežda
Sališová Nina
Simko Šárka
Sládeková  Lucia
Slovenská Mária
Stanková Martina
Suchá Marta
Suchoňová Zuzana
Szarazová Eva
Szöcsová Andrea
Szöke Eva
Szotáková Dagmar
Šimková Mariana
Škremka Boris
Šotníková Kristína
Špesová Katarína
Šťastná Radoslava
Števulová Silvia
Šunová Eva
Švarcová Zuzana
Tomečková Andrea
Vidovencová Ivana
Virgovičová Eva
Vlček Branislav
Wagnerová Dagmar