Členovia klubu

Zoznam členov SKCHP (spracované k 28. 6. 2019)

Bártová Margita
Bartková Viera
Bednariková Dana
Balážová Lenka
Bombošová Viera
Brühová Anita
Čarnecká Jana
Cabanová Ida
Čemanová-Kisková Ivana
Denčiaková Miriama
Dobrovodská  Mária
Drtinová Marie
Dulanská Monika
Ďúranová Tatiana
Ďuriančiková Anna
Ďurišová Katarína
Danková Patrícia
Fadin Peter
Faith Jana
Fekete Zlatica
Fekete Ján
Gajdošová Andrea
Garajová Bohdana
Grossmannová Andrea
Gallina Katarína
Galierik Tomáš
Hvizdošová Jaroslava
Hanáková Jana
Hanzlová Anna
Haško Martin
Hašková Eva
Heinereichová Jana
Heinrichová Margita
Hezký Jiří
Homolová Ivana
Ištóková Kamila
Ivaničová Beáta
Jursa Peter
Kabátová Zuzana
Kachnič Zacharová Martina
Kašparová Hana
Kažimirová Magdaléna
Kolenič Jaroslav
Koleničová Miroslav
Koricinová Michaela
Kotešovský Rudolf
Králová Edita
Kollár Miroslava
Kovalová Laura
Krupár Jaroslav
Košlíková Eva
Kolečányová Alija
Klincová Daniela
Küchelová Zuzana
Koštialová Timea
Kočišová-Cerulíková Alexandra
Kučera Tomáš
Lilinger František
Lardelli Denisa
Ladická Adriana
Lőrinčíková Helena
Majzlanová Eva
Macková Andrea
Majdlenová Mária
Molnárová Anna
Miškanin Marián
Mayer Denisa
Matúšová Monika
Nemcová Beáta
Okálová Zuzana
Plísková-Ulrichová Petra
Pócsová Ildikó
Poracká Monika
Pokorná Darina
Poláchová Slávka
Palečková Katarína
Pajan Klaudia
Požgay Juraj
Prochotská Katarína
Pažitná Martina
Podmanická  Mária
Račkajová Gizela
Richterová Jana
Rozholdová Nadežda
Szotáková Dagmar
Gräczer Ivana
Sládeková Lucia
Suchoňová Zuzana
Sališová Nina
Šotníková Kristína
Švarcová Zuzana
Szarazová Eva
Szöke Eva
Suchá Marta
Slovenská Mária
Šunová Eva
Tomečková Andrea
Vlček Branislav
Vančová Andrea
Vidovencová Ivana
Wagnerová Dagmar

 

Zoznam čestných členov SKCHP

Gizela Račkajová
Marta Suchá
Rudolf Kotešovský
Juraj Požgay
Margita Bártová
Jiří Hezký
František Lilinger

Všetkým uvedeným členom úprimne ďakujeme za podporu, odhodlanie, dlhoročný prínos pre SKCHP ako aj pre plemeno pudel ako také.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PÔSOBNOSTI SKCHP

Členovia SKCHP (menovite a po jednom) udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom členstva, chovateľstva, evidencie, komunikácie, prihlasovania sa na výstavy a čiastočného zverejnenia v zmysle zákonov SLOVENSKEJ REPUBLIKY a EURÓPSKEJ ÚNIE, Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ako ja smerníc, nariadení v platnom znení a v znení neskorších predpisov.

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV PUDLOV („SKCHP“) a výbor SKCHP, postupuje v zmysle vyššie uvedeného dobrovoľného súhlasu zodpovedne a zákonne s dodržiavaním zásad mlčanlivosti a kódexu SKCHP o spracúvaní osobných údajov, resp. údajov spadajúcich do pôsobnosti SKCHP, ako občianskeho združenia SKCHP a klubu ÚKK.

Mlčanlivosť a Kódex SKCHP

Výbor SKCHP a jeho členovia, členovia SKCHP, ako aj SKCHP, menovite a jednotlivo v rámci členskej základne, ako aj funkcionárov SKCHP, podľa priradenej role a funkcie s platným mandátom jej výkonu:

  • sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré SKCHP spracúva, resp. sú im poskytnuté, alebo vzájomne zdieľané. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
  • Ďalej zaväzuje mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby a osoby, (ak k tomu dôjde aj právnické osoby), ktoré prídu do styku s osobnými údajmi.

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení členského pomeru, služobného pomeru alebo obdobného vzťahu osôb do odvolania, alebo zrušenia. Kódex správania, a to najmä na účely spresnenia uplatňovania zákonov a nariadení, alebo osobitného predpisu v súvislosti s predmetom kódexu správania, sa uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov s neustálou aktualizáciou a bezpečným uchovávaním ako:

  • identifikačné údaje podľa prihlášky členskej, výstavnej, alebo inak získaných potrebných údajov, meno a priezvisko, člena alebo štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnenej konať v mene člena SKCHP, ďalej osoby, zvieraťa, údajov plemennej knihy, údajov z iného štátu ako členského štátu EÚ, alebo EÚ a plemennej knihy ÚKK.
  • Člen združenia, SKCHP, sa zaväzuje dodržiavať schválený kódex správania, ak je to nutné vzniká aj záväzok podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania schváleného kódexu správania v súlade s pravidlami a postupmi na monitorovanie dodržiavania kódexu správania, podľa práv a povinností pri výkone monitorovania dodržiavania schváleného kódexu správania, výborom SKCHP.
  • Podľa predmetu a účelu spracúvania osobných údajov, na ktorý sa kódex správania vzťahuje a uplatňuje, (alebo návrhu zmeny schváleného kódexu správania, alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správania) v aktuálnom znení,
  • ďalej potvrdzuje účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, s ktorými členovia súhlasia a dobrovoľne ich poskytli, v zmysle danej kategórie osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, identifikáciu príjemcu (v pôsobnosti SKCHP), alebo kategóriu príjemcu (v pôsobnosti ÚKK) t.j. osobných údajov, podľa spracovateľských činností, a pravidiel a postupov monitorovania a dodržiavania kódexu správania.
  • SKCHP, nakladá s údajmi zákonne a zodpovedne, schváleným spôsobom podľa činnosti SKCHP, role a mandátu funkcionárov, písomne v papierovej forme, nevyhnutne v elektronickej podobne, a to zabezpečeným IT spôsobom, na legálnom PC spĺňajúcom základné bezpečnostné požiadavky, šifrovanie, ako aj bezpečnú https komunikáciu s bezpečnostným SW a platnou licenciou.

SKCHP dbá na informovanosť, poučenie, zodpovednosť, práva a záväzky členov, výboru a kontrolnej a revíznej komisie.